„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Nabór

W związku z realizacją projektu pt. "Pociąg do edukacji" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby" ogłasza nabory na stanowiska Kadry Zarządzającej ww. projektu. Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach. Dokumenty należy składać do dnia 23.12.2013 r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie z napisem "dotyczy naboru do LGD" bezpośrednio biura LGD Chrostowa 1A lub do sekretariatu w budynku szkoły Zespołu Szkół w Dąbrowicy Chrostowa 1
Print Friendly, PDF & Email