„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Ogłaszamy nabór wniosków

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” działającej na terenie gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana, Żegocina.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
18.10.2010 – 5.11.2010

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania : „Dolina Raby” miejscowość: Chrostowa 1A 32-742 Sobolów, (teren Zespołu Szkół w Dąbrowicy) w godz. 9.00 – 14.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl , Lokalnej Grupy Działania www.dolinaraby.pl Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl Lokalnej Grupy Działania www.dolinaraby.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” miejscowość: Chrostowa 1A 32-742 Sobolów (teren Zespołu Szkół w Dąbrowicy) w godz.9.00-14.00.

Wysokość dostępnych środków w tym naborze na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wynosi: 100 000,00 zł

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi: 225 000,00 zł

„Małe projekty” wynosi: 155 776,70  zł

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 014 685 44 44 oraz 600 856 618

Print Friendly, PDF & Email