„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Ogłoszenie o naborze 3/2018/G

Data publikacji: 23.02.2018 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 3/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin:  Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów na operacje z zakresu promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014- 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o powierzenie grantu można składać w terminie:

od 12-03-2018 do 26-03-2018

(termin składania wniosków upływa 26 marca 2018 r. o godz. 15.00).

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”, miejscowość: Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów, (budynek warsztatów gastronomicznych byłego ZS w Dąbrowicy) od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.

Zakres tematyczny projektu grantowego:

Zakres tematyczny projektu grantowego zgodny z § 2 ust. 1 pkt 8 Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przedsięwzięcie 2.2.5 Promocja turystyczna obszaru.

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki w ramach projektu grantowego (naboru):

Cel ogólny 2. Poprawa warunków zatrudnienia i rozwój gospodarczy.

Cel szczegółowy 2.2 Rozwój turystyki i produktów turystycznych, szczególnie w zakresie turystyki aktywnej i weekendowej.

Wskaźnik produktu w ramach którego realizowany jest nabór:

Liczba projektów grantowych w zakresie promocji turystycznej obszaru – 1

Wskaźnik rezultatu właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru:

Liczba udzielonych grantów – 5

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego:

Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych, publikacji, map, bądź folderów promujących obszar LGD. Promocja obszaru poprzez udział w różnego rodzaju wydarzeniach, targach itp. Organizacja wydarzeń, imprez, a także zakup m.in regionalnych strojów, instrumentów, wyposażenia służących promowaniu obszaru LSR. 

Limit środków dostępny w naborze: 100 000,00 zł.

    Wysokość grantu (wsparcia na realizację jednego zadania) wynosi:

    Minimalna kwota grantu: 5 000,00 zł

    Maksymalna kwota grantu: 20 000,00zł

Intensywność pomocy – do 90% kosztów związanych z realizacją zadania (koszty kwalifikowalne określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020w § 17 ust. 1 oraz  praca własna).

Forma wsparcia: refundacja.

Wnioskodawca ma możliwość ubiegania się o poprzedzające finansowanie w 100% wartości dofinansowania.

Termin realizowanych zadań w ramach projektu grantowego: realizacja grantu przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy (od podpisania umowy o powierzenie grantu do złożenia wniosku o rozliczenie grantu).

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków – punkty kontrolne wskazane na karcie wstępnej oceny wniosków, której wzór znajduje się w dokumentacji konkursowej.
 2. Zgodność zadania z LSR, tj:
  a) realizacja celu ogólnego i szczegółowego LSR poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
  b) zgodności z Programem, w tym z obowiązującymi w ramach naboru warunkami udzielenia wsparcia oraz formą wsparcia,
  c) zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
  d) złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 3. Zgodność zadania z lokalnymi kryteriami wyboru projektów, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 4. Dany podmiot/osoba fizyczna może złożyć maksymalnie jeden wniosek w ramach danego naboru.
 5. Wnioskowana kwota grantu nie może być wyższa niż suma kosztów mieszczących się w par. 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

UWAGA: o wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z wyłączeniem sytuacji o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (w przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne takie jak  sekcje lub koła pomoc jest wypłacana nawet gdy grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy).

Kryteria wyboru projektów (operacji i grantobiorców):

Lokalne kryteria wyboru projektów znajdują się na stronie LGD – www.dolinaraby.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru zadania wynosi: 50 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów (30 pkt) tj. minimum 15 pkt.

Formularz wniosku o powierzenie grantu oraz formularz umowy o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdania końcowego z realizacji zadania udostępnione są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” www.dolinaraby.pl, oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD) wraz z wymaganymi załącznikami w oryginale.
 2. OPIS PROJEKTU LGD „Dolina Raby” na zgodność z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru projektów wraz z załącznikami w oryginale.
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 14 685 44 44, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o powierzenie grantu

Instrukcja wypełnienia wniosku o powierzenie grantu

Oświadczenie właściciela współwłaściciela nieruchomości

Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku

Opis projektu LGD Dolina Raby_granty

Kryteria wyboru projektów_28 11 2017

Projekt tablicy LGD (do lokalnych kryteriów wyboru)

LSR Dolina Raby_28 11 2017 r.

Karta wstępnej oceny wniosku (w celach informacyjnych)

Pozostałe dokumenty potrzebne na późniejszym etapie tj. realizacji i rozliczenia.

Print Friendly, PDF & Email