logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Ogłoszenie o naborze 4/2018

by admin

Data publikacji: 19.01.2018 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin:  Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR:  

– rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Intensywność pomocy –
mikroprzedsiębiorstwa do 70 %
małe przedsiębiorstwa do 50 %

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 05-02-2018 do 20-02-2018 

(termin składania wniosków upływa 20 lutego 2018 r. o godz. 15.00)

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”, miejscowość: Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów, (budynek warsztatów gastronomicznych byłego ZS w Dąbrowicy) od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00.

Zakres tematyczny operacji:

Cel szczegółowy 2.1   Rozwój markowej żywności tradycyjnej i kanałów dystrybucji tych produktów, w tym krótkich łańcuchów żywnościowych.

Przedsięwzięcie 2.1.2 Rozwój działalności gospodarczej

Wskaźniki produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju  przedsiębiorstwa

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
  5. Na każde 100 tys. zł wsparcia należy utworzyć 1 miejsce pracy (nie dotyczy łącznego wsparcia mniejszego niż 25 tys. zł).
  6. Maksymalna wysokość dofinansowania określona w LSR wynosi 200 000,00 zł*
    *(w tym naborze wysokość dostępnych środków wynosi 135 767,75 zł).

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.dolinaraby.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 20 pkt.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD) wraz z wymaganymi załącznikami w oryginale oraz drugi egzemplarz WOPP (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD) wraz z wymaganymi załącznikami w kopii celem obsługi Rady LGD.
  2. OPIS PROJEKTU LGD „Dolina Raby” na zgodność z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru projektu wraz z załącznikami w oryginale oraz w kopii.

 Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 135 767,75  zł.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” www.dolinaraby.pl, oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 14 685 44 44, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie pomocy (WoPP)_19.2_I_3z

Instrukcja wypełniania WoPP-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017

Biznes Plan_I_3z

Biznesplan – tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4_inne_3z

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu_3z

Oświadczenie_o_wielkości_przedsiębiorstwa_a

Zasady_wypełniania_oświadczenia_o_wielkości_przedsiębiorstwa

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Opis projektu LGD Dolina Raby 21 12 2017_rozwijanie działaln

Kryteria wyboru projektów_28 11 2017

Krajowe Inteligentne Specjalizacje_wersja 3 (potrzebne do lokalnych kryteriów wyboru)

Projekt tablicy LGD (do lokalnych kryteriów wyboru)

LSR Dolina Raby_28 11 2017 r.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy