logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2017

by admin

Data publikacji ogłoszenia: 13.01.2017

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin:  Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje  z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR:

– rozwój działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Intensywność pomocy –
mikroprzedsiębiorstwa – 70 %
małe przedsiębiorstwa – 50 %

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 30-01-2017 do 13-02-2017 

(termin składania wniosków upływa 13 lutego 2017 r. o godz. 15.00)

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”, miejscowość: Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów, (budynek warsztatów gastronomicznych byłego ZS w Dąbrowicy) od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.

Zakres tematyczny operacji:

Cel szczegółowy 2.1 Rozwój markowej żywności tradycyjnej i kanałów dystrybucji tych produktów, w tym krótkich łańcuchów żywnościowych

Przedsięwzięcie nr 2.1.2 Rozwój działalności gospodarczej

Wskaźniki produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju przedsiębiorstwa – 4 operacje
Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje – 1 operacja

 Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.dolinaraby.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 600 000,00 zł.

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 200 000,00 zł

Na każde 100 tys. zł wsparcia należy utworzyć 1 miejsce pracy (nie dotyczy łącznego wsparcia mniejszego niż 25 tys. zł zgodnie z § 7. ust. 2 w/w Rozporządzenia)

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD) wraz z wymaganymi załącznikami – w dwóch egzemplarzach.
  2. OPIS PROJEKTU LGD „Dolina Raby” na zgodność z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru projektu wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach. Opisu projektu nie należy wpisywać jako dodatkowy załącznik do wniosku. Służy jedynie weryfikacji w LGD.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 14 685 44 44, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy_2z

Instrukcja wypełniania wniosku_2z

Biznes plan_2z

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznes planu

Oswiadczenie o wielkosci przedsiebiorstwa

Zasady wypelniania oswiadczenia o wielkosci przedsiebiorstwa

Formularz o pomoc de minimis

LSR Dolina Raby 2016-2020_7 06 2016

Kryteria wyboru projektów (17.11.2016)

Krajowe Inteligentne Specjalizacje

Projekt tablicy LGD (do lokalnych kryteriów wyboru)

Opis projektu LGD na zgodność z LSR oraz według lokalnych kryteriów

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy