logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2021

by admin

Data publikacji: 29.01.2021 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin:  Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje  z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR:

– rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Intensywność pomocy:
mikroprzedsiębiorstwa do 70 %
małe przedsiębiorstwa do 50 %

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 15-02-2021 do 01-03-2021  

(termin składania wniosków upływa 1 marca 2021 r. o godz. 14.00).

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”, miejscowość: Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów, (budynek warsztatów gastronomicznych byłego ZS w Dąbrowicy) od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 14.00.

Zakres tematyczny operacji:

Cel szczegółowy 2.3: Rozwój pozostałej działalności gospodarczej, szczególnie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska, w sferach wytwórczości, budownictwa i usług dla ludności, bez działalności handlowej.

Przedsięwzięcie nr 2.3.2 Rozwój działalności gospodarczej.

Wskaźniki produktu:

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – planowana liczba operacji – 1 szt. 

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
  5. Na każde 100 tys. zł wsparcia należy utworzyć 1 miejsce pracy tzn. jeśli kwota wnioskowana przekracza 100 tys. zł należy utworzyć dwa miejsca pracy (nie dotyczy łącznego wsparcia nieprzekraczającego 25 tys. zł zgodnie z § 7. Ust. 2 w/w Rozporządzenia), miejsce pracy jest rozumiane jako średnioroczny pełen etat.
  6. Wsparcie udzielane dla projektów dowolnych branż z wykluczeniem działalności handlowej.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.dolinaraby.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów (38 pkt) tj. minimum 19 pkt.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w oryginale oraz drugi egzemplarz WOPP w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w kopii celem obsługi Rady LGD, dodatkowo biznesplan na informatycznym nośniku danych CD lub DVD.
  2. OPIS PROJEKTU LGD „Dolina Raby” na zgodność z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru projektu wraz z załącznikami w oryginale oraz w kopii.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 115 298,39 zł.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 14 685 44 44, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie pomocy_Rozwój

Instrukcja wypełniania wniosku_Rozwój

Biznesplan_Rozwój

Biznesplan tabele finansowe_Rozwój

Instrukcja wypełniania biznesplanu_Rozwój

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa_Rozwój

Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis

Klauzule-informacyjne-RODO_19.2

Opis-projektu-LGD-Dolina-Raby_rozwój pozostała bez handlowej

Kryteria wyboru projektów z wyłączeniem 1.1.2_12.01.2021

Przykładowy-wzór-umowy-partnerskiej (potrzebne do lokalnych kryteriów wyboru)

Krajowe-Inteligentne-Specjalizacje_wersja-3 (potrzebne do lokalnych kryteriów wyboru)

Projekt tablicy LGD_(rozwój) (potrzebne do lokalnych kryteriów wyboru)

Wzór-informacji-o-zrealizowanym-projekcie (potrzebne do lokalnych kryteriów wyboru)

LSR Dolina Raby_lipiec 2020

Procedury wyboru i oceny operacji inne i własne_22.12.2020

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy