„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2021

Data publikacji: 29.01.2021 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin:  Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje  z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR:

– zachowania dziedzictwa lokalnego w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Intensywność pomocy do 100%

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 15-02-2021 do 05-03-2021  

(termin składania wniosków upływa 5 marca 2021 r. o godz. 14.00).

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”, miejscowość: Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów, (budynek warsztatów gastronomicznych byłego ZS w Dąbrowicy) od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 14.00.

Zakres tematyczny operacji:

Cel szczegółowy 1.1 Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu; zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowo-historycznych, w tym tradycji regionalnych

Przedsięwzięcie nr 1.1.2 Inne działania na rzecz zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych, kulturowo-historycznych w tym tradycji regionalnych

Wskaźniki produktu: Liczba zrealizowanych operacji mających na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego – planowana liczba operacji – 6 szt. 

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
  5. Konkurs tylko dla organizacji pozarządowych z wyłączeniem związków wyznaniowych.

Dodatkowe warunki wyboru operacji:

Maksymalna kwota wsparcia na jedną operację wynosi 55 000,00 zł.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.dolinaraby.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów (20 pkt) tj. minimum 10 pkt.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w oryginale oraz drugi egzemplarz WOPP w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w kopii celem obsługi Rady LGD.
  2. OPIS PROJEKTU LGD „Dolina Raby” na zgodność z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru projektu wraz z załącznikami w oryginale oraz w kopii.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 330 000,00 zł.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 14 685 44 44, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie pomocy_dziedzictwo

Instrukcja wypełniania wniosku_dziedzictwo

Opis projektu LGD-Dolina-Raby_dziedzictwo

Kryteria wyboru projektów dla przedsięwzięcia 1.1.2_12.01.2021

Przykładowy-wzór-umowy-partnerskiej (potrzebne do lokalnych kryteriów wyboru)

Oświadczenie o zamiarze zamieszczenia informacji (potrzebne do lokalnych kryteriów wyboru)

Zgoda na zamieszczenie informacji (potrzebne do lokalnych kryteriów wyboru)

Wzór informacji na materiały informacyjne (potrzebne do lokalnych kryteriów wyboru)

Wzór informacji o zrealizowanym projekcie na stronę internetową (potrzebne do lokalnych kryteriów wyboru)

LSR Dolina Raby_lipiec 2020

Procedury wyboru i oceny operacji inne i własne_22.12.2020

 

 

Print Friendly, PDF & Email