„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2020

Data publikacji: 11.01.2020 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin:  Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje  z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR:

– rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Intensywność pomocy:
mikroprzedsiębiorstwa do 70 %
małe przedsiębiorstwa do 50 %

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 27-01-2020 do 10-02-2020  

(termin składania wniosków upływa 10 lutego 2020 r. o godz. 14.00).

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”, miejscowość: Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów, (budynek warsztatów gastronomicznych byłego ZS w Dąbrowicy) od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 14.00.

Zakres tematyczny operacji:

Cel szczegółowy 2.3: Rozwój pozostałej działalności gospodarczej, szczególnie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska, w sferach wytwórczości, budownictwa i usług dla ludności, bez działalności handlowej.

Przedsięwzięcie nr 2.3.2 Rozwój działalności gospodarczej.

Wskaźniki produktu:

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – planowana liczba operacji – 5 szt., 

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
  5. Na każde 100 tys. zł wsparcia należy utworzyć 1 miejsce pracy (nie dotyczy łącznego wsparcia nieprzekraczającego 25 tys. zł), miejsce pracy jest rozumiane jako średnioroczny pełen etat.
  6. Wsparcie udzielane dla projektów dowolnych branż z wykluczeniem działalności handlowej.

Dodatkowe warunki wyboru operacji:

Maksymalna kwota wsparcia na jedną operację wynosi 100 000,00 zł.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.dolinaraby.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów (41 pkt) tj. minimum 21 pkt (kryteria nie przewidują możliwości przyznawania połówek punktów).

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w oryginale oraz drugi egzemplarz WOPP w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w kopii celem obsługi Rady LGD.
  2. OPIS PROJEKTU LGD „Dolina Raby” na zgodność z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru projektu wraz z załącznikami w oryginale oraz w kopii.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 523 727,39 zł.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 14 685 44 44, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku

Biznesplan_rozwój

Biznesplan_rozwój_tabele pomocnicze

Instrukcja do biznesplanu_rozwój

Oświadczenie_o_wielkości_przedsiębiorstwa

Zasady_wypełniania_oświadczenia_o_wielkości_przedsiębiorstwa

Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis

Klauzule-informacyjne-RODO_19.2

Opis-projektu-LGD-Dolina-Raby_rozwój pozostała bez handlowej

Kryteria-wyboru-projektów operacje-inne_14.06.2018

Przykładowy-wzór-umowy-partnerskiej (do lokalnych kryteriów wyboru)

Krajowe-Inteligentne-Specjalizacje_wersja-3 (do lokalnych kryteriów wyboru)

Projekt-tablicy-LGD-(do-lokalnych-kryteriów-wyboru)

Wzór-informacji-o-zrealizowanym-projekcie (do lokalnych kryteriów wyboru)

LSR Dolina Raby_04.2019

Procedury wyboru i oceny operacji inne i własne_02.2019

 

 

Print Friendly, PDF & Email