„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2020

Data publikacji: 11.01.2020 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin:  Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje  z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR:

– rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu-premii

Intensywność pomocy – 100%

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 27-01-2020 do 10-02-2020  

(termin składania wniosków upływa 10 lutego 2020 r. o godz. 14.00)

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”, miejscowość: Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów, (budynek warsztatów gastronomicznych byłego ZS w Dąbrowicy) od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 14.00.

Zakres tematyczny operacji:

Cel szczegółowy 2.2: Rozwój turystyki i produktów turystycznych, szczególnie w zakresie turystyki aktywnej i weekendowej.

Przedsięwzięcie nr 2.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.

Wskaźniki produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – planowana liczba operacji 1 szt.

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
  5. Wysokość wsparcia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – 55 tys. zł.
  6. Wsparcie udzielane wyłącznie dla projektów o planowanej podstawowej działalności w zakresie sekcji I lub sekcji N dział 79 systemu REGON.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.dolinaraby.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów (43 pkt) tj. minimum 22 pkt (kryteria nie przewidują możliwości przyznawania połówek punktów).

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w oryginale oraz drugi egzemplarz WOPP w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w kopii celem obsługi Rady LGD.
  2. OPIS PROJEKTU LGD „Dolina Raby” na zgodność z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru projektu wraz z załącznikami w oryginale oraz w kopii.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 55 000,00 zł.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 14 685 44 44, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku

Biznesplan_premia

Biznesplan_premia_tabele pomocnicze

Instrukcja do biznesplanu

Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis

Klauzule-informacyjne-RODO_19.2

Opis-projektu-LGD-Dolina-Raby_podejmowanie-turystyka

Kryteria-wyboru-projektów operacje-inne_14.06.2018

Przykładowy-wzór-umowy-partnerskiej (do lokalnych kryteriów wyboru)

Krajowe-Inteligentne-Specjalizacje_wersja-3 (do lokalnych kryteriów wyboru)

Projekt-tablicy-LGD-(do-lokalnych-kryteriów-wyboru)

Wzór-informacji-o-zrealizowanym-projekcie (do lokalnych kryteriów wyboru)

LSR Dolina Raby_04.2019

Procedury wyboru i oceny operacji inne i własne_02.2019