„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Ogłoszenie o naborze wniosków

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Raby działającego na terenie gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Małych projektów, Odnowy i rozwoju wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 6 maja do 20 maja 2013 roku. Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania: Dolina Raby, miejscowość: Chrostowa 1A w godz. 9.00 – 14.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl Lokalnej Grupy Działania www.dolinaraby.pl Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl Lokalnej Grupy Działania Dolina Raby www.dolinaraby.pl oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Dolina Raby, miejscowość: Chrostowa 1A w godz. 9.00 – 14.00. Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu:

  • Małych projektów w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w tym naborze wynosi 200 000,00 zł
  • Odnowy i rozwoju wsi w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w tym naborze wynosi 150 000,00 zł
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w tym naborze wynosi 228 046,00 zł
  •  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w tym naborze wynosi 775 200,00 zł

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 14 685 44 44 Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:

  • aby projekt został wybrany do finansowania musi otrzymać minimum 50% maksymalnej ilości sumy punktów dla danego rodzaju projektu (działania)
  • Rada może nie wybierać do finansowania projektów, które mogą być sfinansowane w danym momencie z Osi 3 PROW tj. trwa nabór dla danego działania lub w ostatnim naborze kwota limitu dla tego działania nie została wyczerpana, a realizacja projektu nie jest zagrożona ze względu na czas jego realizacji (może być odłożona do ogłoszenia kolejnego naboru w danym działaniu w Osi 3 PROW).

 

Print Friendly, PDF & Email