logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Pieniądze dla rolników na działalność gospodarczą! Nabór w ARiMR

by admin

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w następujących terminach:

od dnia 27 września 2011 r.  do dnia 14 października 2011 roku – na operacje dotyczące wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego (limit wsparcia do 500 tys. złotych na jednego beneficjenta);
od dnia 17 października 2011 r.  do dnia 4 listopada 2011 roku  – na pozostałe operacje możliwe do realizacji w ramach ww. działania (limit wsparcia do 100 tys. złotych na jednego beneficjenta).

Warunki i tryb przyznawania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007 r. Nr 200 poz. 1442, z 2008 r. Nr 85 poz. 519, z 2010 r. Nr 129 poz. 867, z 2010 r. Nr 166 poz. 1125, z 2011 r. Nr 172 poz. 1027).

Treść rozporządzenia dotyczącego przedmiotowego działania, dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (otwórz).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z Instrukcjami ich wypełniania (wersja PROW_311/11/01) są udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (otwórz) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. Można je również otrzymać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (OR ARiMR).

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje wniosku, których niewypełnienie będzie skutkowało, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia, nieprzyznaniem pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w OR ARiMR. Wniosek składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego. W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR, tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 106 i w Białymstoku, ul. Lipowa 32A.

Złożenie wniosku o przyznanie pomocy osobiście albo przez upoważnioną osobę potwierdza się na piśmie. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz podpis osoby przyjmującej wniosek. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy został złożony przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego, dniem złożenia wniosku jest dzień nadania tej przesyłki.

W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 bez względu na to, czego dotyczy planowana operacja, z wyjątkiem sytuacji, w której na podstawie uprzednio złożonego wniosku o przyznanie pomocy nie przyznano pomocy.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR, przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji określonych w ww. rozporządzeniu, w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów. Kolejność, o której mowa powyżej, jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy na dzień jego złożenia, a w przypadku powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym, w tym powierzchni gruntów rolnych położonych na ONW na podstawie danych zadeklarowanych w 2011 roku we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, według stanu na ostatni dzień terminu składania tych wniosków uwzględniający termin złożenia wniosków, który powoduje zmniejszenie kwot płatności. W przypadku braku danych niezbędnych do ustalenia kolejności nie przyznaje się punktów.

ARiMR, ustalając kolejność przysługiwania pomocy, uwzględnia wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w OR ARiMR w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oraz wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego w tym terminie, które wpłynęły do OR ARiMR nie później niż 30. dnia od dnia upływu terminu określonego w niniejszym ogłoszeniu.
Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy.

W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, ale wpłynęły do ARiMR po upływie 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, pomoc przysługuje w kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, po wnioskach o przyznanie pomocy, dla których kolejność ustalono zgodnie z § 11 ust. 1-11 ww. rozporządzenia.

Informacje na temat działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl – otwórz) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

Tomasz Kołodziej
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy