„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Podejmowanie działalności gospodarczej

 • Pomoc na operacje jest przyznawana jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie chyba, że podejmuje działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów spożywczych lub produkcji napojów.
 • W okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywała działalności gospodarczej i nie została mu dotychczas udzielona pomoc na operacje w tym zakresie.
 • Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz:
  a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom lub
  b) utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienia osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania tego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne;

przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

 • Pomoc na operacje w zakresie podejmowania działalności jest przyznawana w wysokości określonej w LSR tj. 55 000,00 zł.
 • Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że pierwsza transza obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy, a druga transza obejmuje 20 % kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.
 • Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowo-finansowego nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy nie później niż do 31 grudnia 2022 r.
 • Inwestycja będzie realizowana na obszarze wiejskim objętym LSR
 • Miejsce zamieszkania osoby fizycznej musi być na obszarze wiejskim objętym LSR

Kryteria w LGD:

 • Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020!
 • Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju!
 • Uzyskania przynajmniej połowy sumy punktów dla danego rodzaju operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru!
 • Zgodność operacji z warunkami określonymi w ogłoszeniu o naborze!

Więcej informacji dostępnych w prezentacja na temat podejmowania działalności gospodarczej:

Podejmowanie działalności gospodarczej

Print Friendly, PDF & Email