„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Posiedzenie Rady Decyzyjnej

Chrostowa, 9.11.2010

Uwaga posiedzenie Rady Decyzyjnej i ocena wniosków 16 listopad godz. 16.00 Zespół Szkół w Dąbrowicy, Chrostowa 1
Posiedzenie jest otwarte dla wolnych słuchaczy.

 Na podstawie § 21 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”

zwołuję posiedzenie Rady decyzyjnej na dzień:

16 listopad 2010 roku na godzinę 16.00 w Zespole Szkół w Dąbrowicy, Chrostowa 1

 Proponowany porządek obrad:

1) ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD;
2) informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady;
3) wolne wnioski i zapytania.

Proszę o niezawodne przybycie.

Zgodnie z § 4 Regulaminu Rady:

1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
2. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia
o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady.
3. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału
w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim,
2) podróż służbową,
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.
4. Członek Rady może upoważnić pisemnie i jednorazowo do udziału w danym posiedzeniu Rady inną osobę reprezentującą tą samą instytucję, organizację lub przedsiębiorstwo, którego jest reprezentantem w Radzie.

W załączeniu:
– lista wniosków złożonych w ramach naboru III tj. 18.10 – 5.11.2010 roku
– wnioski aplikacyjne beneficjentów sa dostępne do wglądu dla członków Rady w biurze LGD w godzinach urzędowania (tj. 9.00 – 14.00)

  Z poważaniem
  Zbigniew Fic 
  Przewodniczący Rady

   w/z
   Patryk Paszkot
   Asystent kierownika

Print Friendly, PDF & Email