„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Powstał film przyrodniczo-krajobrazowy

Powstał film przyrodniczo-krajobrazowy zrealizowany przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana w ramach projektu p.n. „Utworzenie filmu przyrodniczo krajobrazowego promującego walory turystyczne Beskidu Wyspowego i Dorzecza Raby oraz bezpłatne udostępnianie zakupionego sprzętu na potrzeby JST i NGO z obszaru LGD Dolina Raby.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach tzw. projektów grantowych. Zadanie uzyskało wsparcie za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby” w kwocie 16 559,00 zł i oprócz wykonania filmu zawierało również zakup odpowiedniego sprzętu niezbędnego do nagrywania tego typu filmów. Wnioskodawca dodatkowo zobowiązał się do nieodpłatnego udostępniania zakupionego sprzętu w okresie trwałości projektu na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego i Organizacji Pozarządowych z obszaru LGD „Dolina Raby”.

Print Friendly, PDF & Email