„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków na „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – wnioski można składać od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. 

Pomoc wypłacana jest w formie bezzwrotnej premii. Kwota pomocy zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy i wynosi:
✅150 tys. zł w przypadku utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy;
✅200 tys. zł – co najmniej 2 miejsc pracy;
✅250 tys. zł – co najmniej 3 miejsc pracy.

👉Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich-nie-asf

 

Źródło: Małopolski Oddział Regionalny ARiMR

Print Friendly, PDF & Email