„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Procedury

Załącznik nr 3 do Umowy o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zmieniony w dniu 21.12.2017 r., uzgodniony z ZW w dniu 8.01.2018 r. :

Procedura wyboru i oceny operacji inne i własne

Procedury wyboru i oceny operacji inne i własne 21 12 2017

(Procedura dotyczy oceny projektów powyżej 50 tys. w tym podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju działalności gospodarczej, projektów własnych LGD.)

Załącznik nr 9 do Umowy o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zmieniony w dniu 21.12.2017 r., uzgodniony z ZW w dniu 8.01.2018 r. :

Procedura oceny i wyboru grantobiorców

Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych 21 12 2017

Załączniki do Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

(Procedura dotyczy oceny projektów grantowych czyli projektów społecznych od 5 tys. zł – 20 tys. zł)

Załącznik nr 2 do Umowy o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zaktualizowany przez Zarząd LGD w dniu 28.11.2017 r. :

Planowany harmonogram naboru wniosków

Harmonogram naborów

Załącznik nr 7 do Umowy o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność:

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura

Plan szkoleń

Umowy o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność:

Umowa Ramowa

Aneks nr 1

Aneks nr 2

Aneks nr 3

Aneks nr 4

Aneks nr 5

Załącznik nr 6 do Umowy o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność:

Opis stanowisk

Opis stanowisk

 

 

Zestawienie rzeczowo-finansowe

Zestawienie rzeczowo – finansowe

Informacja o sposobie wyk. środ. finansowych, o których mowa w § 4 ust.3 Umowy Ramowej

Sposób wykorzystania środków finansowych w 2016r. (od podpisania umowy do końca roku)

Sposób wykorzystania środków finansowych w 2017r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji

Harmonogram_realizacji_planu_komunikacji na 2018 r.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email