„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Procedury

Procedura wyboru i oceny operacji inne i własne

Procedury wyboru i oceny operacji inne i własne 21 12 2017

(Procedura dotyczy oceny projektów powyżej 50 tys. w tym podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju działalności gospodarczej, projektów własnych LGD.)

Procedura oceny i wyboru grantobiorców

Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych 21 12 2017

Załączniki do Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

(Procedura dotyczy oceny projektów grantowych czyli projektów społecznych od 5 tys. zł – 20 tys. zł)

Planowany harmonogram naboru wniosków

Harmonogram naborów_aktualny

Harmonogram realizacji planu komunikacji

Harmonogram_realizacji_planu_komunikacji na 2018 r.

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura

Plan szkoleń

Umowa Ramowa

Umowa Ramowa

Aneks nr 1

Aneks nr 2

Aneks nr 3

Aneks nr 4

Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej – Opis stanowisk

Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej – Opis stanowisk

Zestawienie rzeczowo-finansowe

Zestawienie rzeczowo – finansowe

Informacja o sposobie wyk. środ. finansowych, o których mowa w § 4 ust.3 Umowy Ramowej

Sposób wykorzystania środków finansowych