„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

PRZYKŁADOWY WZÓR UMOWY PARTNERSKIEJ I POROZUMIENIA

Odpowiadając na liczne prośby grantobiorców zamieszczamy przykładowy wzór umowy partnerskiej oraz porozumienie ( do kryterium nr 2). Wzory można wykorzystać przy ubieganiu się o dofinansowanie w gramach grantów.

Przypominamy, iż dwie podpisane umowy partnerskie z różnymi podmiotami pozwalają na uzyskanie 2 pkt. (każda umowa 1 pkt.) oraz zawiązane porozumienie z trzema podmiotami gospodarczymi pozwala na uzyskanie 3 pkt. Łącznie w ramach kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 5 pkt. 

Umowa partnerska- przykładowy wzór

Porozumienie- przykładowy wzór

Print Friendly, PDF & Email