„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Przypomnienie dla Wnioskodawców i Beneficjentów

Przypominamy o obowiązku stosowania się do dodatkowych wytycznych LGD w zakresie informowania o pomocy otrzymanej z EFRROW za pośrednictwem LGD w ramach realizacji LSR. Wszyscy Wnioskodawcy, którzy podpisali umowę z UMWM po dacie publikacji tych wytycznych tj. 05.06.2018 r. są zobowiązani do ich stosowania. 

Wytyczne do pobrania —> tutaj

Jak również na stałe zamieszczone w zakładce „Dokumenty LGD PROW 2014-2020” —> „Inne dokumenty, plany, ankiety, harmonogramy”. 

 

Print Friendly, PDF & Email