„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Przyszłość – Perspektywa finansowa 2014 – 2020

BUDOWANIE NOWEJ LSR

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za dotychczasową współpracę z Lokalną Grupa Działania przy realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie programowania 2007-2013. Zapraszamy do wspólnego budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla okresu programowania 2014-2020. Wszystkie osoby, które chcą się więcej zaangażować w budowanie LSR zapraszamy do udziału w pracach Zespołu Roboczego. Z członkami Zespołu Roboczego dyskutować będziemy różne zapisy zanim trafią do szerokich konsultacji.

Ważnym narzędziem komunikacji będzie nasza strona internetowa, dlatego prosimy na nią zaglądać. Będziemy tu zamieszczać wszystkie informacje o budowaniu LSR i materiały do jej budowania, wyniki spotkań, propozycje zapisów itp.

W miesiącu sierpniu zapraszamy Państwa do udziału w ankiecie badawczej, która ma nam pomóc w przygotowaniu solidnej diagnozy o obszarze LGD. Poniżej link do ankiety internetowej:

ANKIETA INTERNETOWA

Nasi pracownicy będą też zbierać te ankiety w terenie.

W celu przygotowania diagnozy zwracamy się do Państwa z prośbą o informacje
o mniej dostępnych powszechnie opracowaniach na temat naszego obszaru działania np. pracach magisterskich, których zawartość może dostarczyć ciekawych danych o obszarze LGD.

Będziemy się z Państwem też spotykać. W miesiącu wrześniu planujemy spotkania – po jednym w każdej gminie, podczas których przedstawimy diagnozę obszaru, wyniki ankiety badawczej, przeprowadzimy analizę SWOT i dokonamy ustalenia celów LSR. Poniżej przedstawiamy daty i miejsca spotkań:

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety. Wyniki ankiet będą pomocne przy tworzeniu analizy SWOT określającej najważniejsze mocne i słabe strony obszaru oraz szanse i zagrożenia. Dzięki Państwa odpowiedziom łatwiejsze będzie także ustalenie celów Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” na najbliższe lata. Wypełnienie ankiety zajmuje około 10 minut.

http://moje-ankiety.pl/respond-79336.html

Harmonogram

Tylko z Państwa aktywnym udziałem możemy przygotować Lokalną Strategię Rozwoju najlepiej odpowiadającą mocnym stronom i szansom rozwoju obszaru LGD, eliminując jego słabe strony i skutecznie przeciwstawiając się zagrożeniom jego rozwoju.Oczekujemy na Państwa propozycje projektów. Będziemy zbierać karty projektów, możecie też Państwo konsultować się z naszymi pracownikami Biura. Czekamy na Państwa w naszym biurze w Zespole Szkół w Dąbrowicy (Chrostowa), głównie we wtorki i w środy w godz. 10:00 – 14:00. Chętnie spotkamy się z Państwem poza tymi godzinami, a także poza Biurem LGD – prosimy pisać wiadomości mailowe na adresy mailowe lub dzwonić na numery telefonów, które podane są na naszej stronie internetowej.

Do pobrania:

Plan włączenia społeczności

Diagnoza Gospodarka LGD w 2014 r.

Diagnoza Sprawy społeczne w 2014 r.

Diagnoza Stan środowiska LGD w 2014 r.

Poniżej prezentujemy aktualną dokumentację dotyczącą zarysów PROW na lata 2014-2020.

PROW2014-2020

Projekt rozporządzenia w sprawie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 2014-2020

Nowy Leader w nowej perspektywie PROW

Prezes LGD „Dolina Raby” jest członkiem grupy roboczej ds. PROW 2014-2020 jako osoba zarekomendowana przez przedstawicieli LGD w Grupie Tematycznej Leader. Jest także Wiceprezesem Polskiej Sieci LGD, angażującym się w działania na rzecz podejścia LEADER  w Polsce.  Z racji jego funkcji poprzez liczne rozmowy z europosłami, posłami, senatorami i radnymi wojewódzkimi włącza się w kształtowanie i wynegocjowanie jak najlepszych warunków dla podejścia Leadera w nowej perspektywie finansowania na lata 2014-2020.

Print Friendly, PDF & Email