„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Realizacja operacji własnej pt. „Organizacja szkoleń podnoszących wiedzę mieszkańców…”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” od dnia 31 grudnia 2018 r. – 31.12.2019 r. realizuje operację własną pt. „Organizacja szkoleń podnoszących wiedzę mieszkańców o OZE oraz organizacja szkoleń i wizyt studyjnych dla animatorów społeczności lokalnej z zakresu uczenia się przez całe życie”.

Operacja pn. „Organizacja szkoleń podnoszących wiedzę mieszkańców o OZE oraz organizacja szkoleń i wizyt studyjnych dla animatorów społeczności lokalnej z zakresu uczenia się przez całe życie” mająca na celu podniesienie wiedzy mieszkańców z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie wiedzy lokalnych liderów z zakresu możliwości uczenia się przez całe życie poprzez organizację szkoleń oraz wizyt studyjnych do momentu złożenia wniosku o płatność współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przewidywane wyniki operacji: przeszkolenie założonej liczby mieszkańców obszaru LGD „Dolina Raby”.

Print Friendly, PDF & Email