logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Regulamin obrad walnego zebrania członków stowarzyszenia

by admin

 

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Walne Zebranie Członków (zwane dalej “Walnym Zebraniem”) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” (zwanego dalej „Stowarzyszeniem”).

2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na sześć miesięcy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków drogą elektroniczną lub listami poleconymi oraz w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 10 dni przed wyznaczonym terminem., zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu.

3. Porządek dzienny i termin Walnego Zebrania ustala Zarząd.

4. Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Zarząd załącza porządek obrad oraz zagadnienia, które omawiane będą na zebraniu.

§ 2.

1. Walne Zebranie otwiera przedstawiciel Zarządu, a następnie zebrani dokonują wyboru Przewodniczącego zebrania spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym.

2. Wybrany Przewodniczący Walnego Zebrania przeprowadza wybór Sekretarza Walnego Zebrania i jednego członka Prezydium Walnego Zebrania w sposób określony w ust. 1.

3. Przewodniczący, Sekretarz i Członek stanowią Prezydium Walnego Zebrania, które rozstrzyga sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem.

4. Przewodniczący przeprowadza wybór:

1. Komisji Skrutacyjno-Mandatowej w składzie 2 osób w sposób jak w ust. 1,

2. Komisji Uchwał i Wniosków w składzie 2 osób w sposób jak w ust. 1.

5. W skład Komisji Skrutacyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu, ani osoby kandydujące do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6. Zadaniem Komisji Skrutacyjno-Manadatowej:

a) stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał przez obecnych na Walnym Zebraniu,

b) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,

c) ustalanie wyników głosowania i przekazywanie ich Przewodniczącemu Walnego Zebrania,

d) realizacja innych czynności związanych z głosowaniem, w tym przygotowanie kart wyborczych,

e) sporządzenie protokołów z wyborów i głosowań.

7. Zadaniem Komisji Uchwał i Wniosków jest formułowanie projektów uchwał i wniosków zgłaszanych podczas Walnego Zebrania i ich przedstawienie na prośbę Przewodniczącego.

§ 3

1. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu i przyjętego porządku obrad.

2. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący przy pomocy Sekretarza i wybranego członka Prezydium.

§ 4

1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu.

2. W Walnym Zebraniu biorą udział

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni

b) z głosem doradczym – osoby zaproszone, członkowie honorowi,
i wspierający

3. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu.

§ 5

Członkami zwyczajnymi są osoby określone w § 12 Statutu.

§ 6

Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz zebrania. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska Przewodniczącego i Sekretarza zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, nr i treść podjętych uchwał, podstawowe dane zatwierdzonych planów i załączoną listę obecności członków Związku.

Sprawy wyborcze

§ 7

1. Wybory przeprowadza się w sposób jawny, o ile nie padnie choćby jeden głos sprzeciwu. W przypadku sprzeciwu wobec wyborów jawnych, Przewodniczący zarządza wybory tajne.

2. Wybory Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w sposób jawny, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 8

Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszystkie osoby określone w § 5, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.

§ 9

1. Władzami Stowarzyszenia, poza Walnym Zebraniem są:

a) Rada, licząca od 16 do 25 osób, zgodnie z § 21 Statutu

b) Zarząd składający się z 3-6 osób, zgodnie z § 22 Statutu,

c) Komisja Rewizyjna – składająca się z 3-5 osób, zgodnie z § 23 Statutu,

2. Wyborów osób do poszczególnych władz Stowarzyszenia dokonuje się zgodnie z § 7 niniejszego Regulaminu.

Odwoływanie członków władz i wybór uzupełniający

§10.

1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania.

2. W przypadku zmniejszenia się składu Rady, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
w czasie trwania kadencji tych władz, wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Walnym Zebraniu.

3. W razie zwolnienia poszczególnych funkcji władz Stowarzyszenia przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w § 7 i 8.

Głosowanie

§ 11.

1. Ustanawia się następujący sposób głosowania w trybie tajnym – członków Rady, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej – na karcie wyborczej pozostawia się nie więcej nazwisk kandydatów niż z zgodnie z uchwaloną liczbą członków odpowiednich władz.

2. Za nieważny uznaje się głos, gdy na karcie do głosowania pozostanie większa ilość nazwisk nie skreślonych, niż określono w ust. 1.

3. Za wybrane do władz uważa się osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów w głosowaniu, w ilości określonej wcześniejszą uchwałą, zgodnie ze statutem lub maksymalną ilością, określoną w Statucie.

4. Władze Stowarzyszenia konstytuują się w dniu wyboru i wynik ten jest podany podczas Walnego Zebrania.

Podejmowanie uchwał

§ 12.

1. Uchwały Walnego Zebrania, z zastrzeżeniem ust. 2, zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
w trybie jawnym lub tajnym.
W Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który następuje tego samego dnia 1/2 godziny później może ono skutecznie obradować przy ponad 1/3 członków.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania LGD, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków LGD.

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Rozpatrywanie spraw planu pracy, budżetu i udzielanie absolutorium

§ 13.

1. Wniesione pod obrady Walnego Zebrania projekty planu pracy rozpatrywane są
w trybie określonym w § 12 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

2. W trybie określonym w ust. 1 Walne Zebranie rozpatruje sprawozdania z wykonania planu pracy i budżetu.

3. Komisja Rewizyjna po szczegółowym sprawdzeniu wykonania nakreślonego planu pracy, budżetu i uchwał Walnego Zebrania, w przypadku pozytywnego wyniku, przedstawia Walnemu Zebraniu wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Zakres zadań organów Walnego Zebrania

§ 14.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należą sprawy wymienione w § 19 statutu dotyczące jego kompetencji.

§ 15

Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem, w szczególności:

1. przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek obrad zebrania oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad,

2. zarządza wybory Sekretarza i jednego członka Prezydium,

3. zwraca się z prośbą do Komisji Skrutacyjno-Mandatowej o sprawdzenie listy obecności, posiadanych pełnomocnictw i stwierdza na podstawie ustaleń Komisji prawomocność zebrania,

4. udziela głosu obecnym według kolejności zgłoszeń i dba o przestrzeganie czasu ustalonego przez Prezydium i zgodności wypowiedzi z przedmiotem punktu obrad,

5. sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,

6. wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania,

7. podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Walnego Zebrania

8. po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza zamknięcie Walnego Zebrania oraz podjęte uchwały.

Wnioski formalne

§ 16.

1. Przewodniczący Zebrania może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego Zebrania lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.

2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu.

3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

 • Przerwanie lub odroczenie Walnego Zebrania na inny termin,
 • Zamknięcie listy mówców i kandydatów do władz,
 • Przerwanie, odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
 • Przejście do porządku dziennego,
 • Głosowanie bez dyskusji,
 • Zmianę porządku dziennego,
 • Zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji,
 • Zmianę w sposobie przeprowadzania głosowania,
 • Ograniczenie czasu wystąpień mówców,
 • Stwierdzenie kworum,
 • Ponowne przeliczenie głosów,
 • Przekazanie sprawy odpowiedniej komisji lub zespołowi,
 • Zarządzenie przerwy w obradach,
 • Kolejność i sposób uchwalania wniosków,
 • Uchylenie zarządzenia przewodniczącego.

4. O wniosku formalnym, o którym mowa w ust. 3, pkt, Walne Zebranie rozstrzyga zwykłą większością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania.

5. Walne Zebranie członków rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego wniosku.

Przepisy końcowe

§ 18.

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zebrania współdziałając z pozostałymi członkami Prezydium zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.

2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub grupy 5 członków Stowarzyszenia.

3. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały.

§ 19.

Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie w dniu 6 maja 2009 r. i wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

 

Regulamin z uwzględnieniem zmian z dnia 22 marca 2010 roku.

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy