logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Regulamin Rady

by admin

REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
„DOLINA RABY”

ROZDZIAŁ I
 Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin Rady LGD „Dolina Raby” określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady.

§ 2
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1) LGD – oznacza Lokalną Grupę Działania „Dolina Raby”
2) Rada – oznacza organ decyzyjny  LGD „Dolina Raby”
3) Regulamin – oznacza Regulamin Rady LGD „Dolina Raby”
4) Walne Zebranie Członków – oznacza Walne Zebranie Członków LGD „Dolina Raby”
5) Zarząd – oznacza Zarząd LGD „Dolina Raby”
6) Prezes Zarządu – oznacza Prezes Zarządu LGD
7) Biuro – oznacza Biuro LGD „Dolina Raby”
8) Przewodniczący Rady – oznacza Przewodniczacego Rady LGD „Dolina Raby” lub Wiceprzewodniczącego Rady działającego na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady.

ROZDZIAŁ II
Członkowie Rady

§ 3
1. Rada liczy od 16 – 25 członków. Liczbę członków Rady ustala Walne Zebranie Członków odrębną uchwałą.
2. Członkowie Rady są wybierani przez Walne Zebranie Członków LGD spośród jego członków, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków może wprowadzić sposób tajny wyborów na wniosek uczestnika Walnego Zebrania Członków.
3. W skład Rady wchodzą:
1) obligatroryjnie przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, będacych członkami stowarzyszenia,
2) podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, – czyli partnerzy gospodarczy i społeczni oraz inne odpowiednie podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości mężczyzn i kobiet – nie mniej niż 50% członków Rady stanowią.
4. Członkiem Rady nie może być pracownik Biura LGD, Członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 4
1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
2. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia
o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady.
3. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału
w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim,
2) podróż służbową,
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.
4. Członek Rady może upoważnić pisemnie i jednorazowo do udziału w danym posiedzeniu Rady inną osobę reprezentującą tą samą instytucję, organizację lub przedsiębiorstwo, którego jest reprezentantem w Radzie.

§ 5
1. Członkowi Rady w okresie sprawowania funkcji może przysługiwać dieta za udział
w posiedzeniach Rady, przy czym prowadzącemu obrady może przysługiwać dieta
w podwyższonej wysokości.
2. Wysokość diety ustala Walne Zebranie Członków.

§ 6
Przewodniczący Rady i Zarząd udzielają członkom Rady pomocy w wykonywaniu przez nich funkcji członka Rady.

ROZDZIAŁ III
Przewodniczący i Prezydium Rady

§ 7
1. Przewodniczącego Rady i trzech Wiceprzewodniczących wybiera Rada na pierwszym posiedzeniu.
2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezes Zarządu.

§ 8
1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i przewodniczy posiedzeniom Rady.
2. Pełniąc swą funkcję Przewodniczący Rady współpracuje z Zarządem i Biurem LGD oraz korzysta z ich pomocy.
3. Podczas nieobecności Przewodniczącego Rady jego obowiązki pełni upoważniony Wiceprzewodniczacy.

ROZDZIAŁ IV
Przygotowanie i zwołanie posiedzeń Rady

§ 9
Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków prowadzonego przez LGD.

§ 10
Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, uzgadniając miejsce, termin
i porządek posiedzenia z Zarządem.

§ 11
W przypadku dużej ilości spraw do rozpatrzenia, Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie trwające dwa lub więcej dni.

§ 12
1. Członkowie Rady powinni być pisemnie lub w inny skuteczny sposób zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Rady najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. W okresie 7 dni przed terminem posiedzenia Rady, jego członkowie powinni mieć możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. Materiały i dokumenty w formie kopii mogą być przesłane łącznie z zawiadomieniem o posiedzeniu za pomocą poczty e-mail, ogłoszone na stronie internetowej lub w inny skuteczny sposób. Materiały dotyczące posiedzenia powinny w tym czasie być udostępnione do wglądu w Biurze LGD.

ROZDZIAŁ V
Posiedzenia Rady

§ 13
1. Posiedzenia Rady są jawne. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady podaje się do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed posiedzeniem,
w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć prezes Zarządu i inni członkowie Zarządu.
3. Do udziału w posiedzeniu Rady mogą być zaproszone osoby trzecie, w szczególności osoby, których dotyczą sprawy przewidziane w porządku posiedzenia.
4. Zmniejszenie składu Rady w trakcie kadencji, do nie mniej niż 16 osób, nie wpływa na ważność podejmowanych przez niego decyzji.

§ 14
1. Posiedzenia Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący.
2. Obsługę posiedzeń Rady zapewnia Biuro LGD.

§15
1. Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności.
2. Każdy Członek Rady i każda osoba przez niego upoważniona, na zasadzie jednorazowego pełnomocnictwa do udziału w danym posiedzeniu, przed uczestnictwem w swoim pierwszym posiedzeniu Rady, w którego porządku obrad przewiduje się wybór operacji, składa oświadczenie, że w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 4, poinformuje o tym Przewodniczącego Rady.
3. Wcześniejsze opuszczenie posiedzenia przez członka Rady wymaga poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.
4. Członek Rady jest wyłączony od udziału w wyborze operacji w razie:
     a) ubiegania się o dofinansowanie tej operacji lub przez jego krewnego,   
        powinowatego do drugiego stopnia pokrewieństwa lub małżonka, osobę
        związaną z Członkiem Rady z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
        osobę, której pełnomocnikiem jest Członek Rady, i przez korporacyjną
        osobę prawną, której członkiem jest Członek Rady,
    b) w innych przypadkach, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności,
       które mogą wywołać wątpliwość, co do bezstronności członka Rady.
5. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 4 dotyczy zarówno udziału w dyskusji,
jak i w głosowaniu nad wyborem danej operacji.

§ 16
1. Po otwarciu posiedzenia, Przewodniczący Rady podaje liczbę obecnych członków Rady na podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdza prawomocność posiedzenia (quorum).
2. Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (quorum ) wymaga obecności co najmniej 50 % składu Rady.
3. W razie braku quorum Przewodniczący Rady zamyka obrady wyznaczając równocześnie nowy termin posiedzenia.
4. W protokole odnotowuje się przyczyny, z powodu których posiedzenie nie odbyło się.

§ 17
1. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przeprowadza wybór Sekretarza (protokolanta) posiedzenia oraz dwuosobową Komisję Skrutacyjną, której powierza się obliczanie wyników głosowań, kontrolę quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.
2. Po wyborze Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawia porządek posiedzenia i poddaje go pod głosowanie Rady.
3. Członek Rady może zgłosić wniosek o zmianę porządku posiedzenia. Rada poprzez głosowanie przyjmuje lub odrzuca zgłoszone wnioski.
4. Przewodniczący Rady prowadzi posiedzenie zgodnie z porządkiem przyjętym przez Radę.
5. Porządek posiedzenia obejmuje w szczególności:
1) ocenę wniosków lub rozpatrzenie odwołań o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania.
2) informację Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
3) wolne wnioski i zapytania.
6. Decyzja w sprawie wyboru projektów do finansowania jest podejmowana w formie uchwały Rady.
§ 18
1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porządku posiedzenia, otwiera i zamyka dyskusję oraz udziela głosu w dyskusji.
2. Przedmiotem wystąpień mogą być tylko sprawy objęte porządkiem posiedzenia.
3. W dyskusji głos mogą zabierać członkowie Rady, członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu. Przewodniczący Rady może określić maksymalny czas wystąpienia.
4. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.

ROZDZIAŁ VI
Głosowanie

§ 19
1. Po zamknięciu dyskusji w danej sprawie lub po przedyskutowaniu wszystkich spraw, Przewodniczący Rady może rozpocząć procedurę głosowania i zarządzić głosowanie zgodnie z postanowieniami wynikającymi ze statutu LGD oraz niniejszego Regulaminu.
2. Przed zarządzeniem głosowania Przewodniczący Rady może wyjaśnić sposób głosowania oraz zasady obliczania wyników głosowania.
3. Decyzje w wyniku głosowania, w tym podejmowanie uchwał przez Radę, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w tym Przewodniczącego lub co najmniej jednego z Wiceprzewodniczących w trybie jawnym lub tajnym. Tryb tajny wprowadzany jest na wniosek uczestnika posiedzenia Rady, po jego przyjęciu przez Radę.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego, prowadzącego dane posiedzenie Rady.
4. Głosowania Rady w trybie jawnym odbywają przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady. Komisja skrutacyjna oblicza głosy „za”, głosy „przeciw” i głosy „wstrzymuję się od głosu”, po czym informuje Przewodniczącego Rady o wyniku głosowania. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady.

§ 20
W stosunku do każdej operacji będącej przedmiotem wyboru podejmowana jest przez Radę decyzja w formie uchwały, której treść musi uwzględniać co najmniej:
1)  informacje o wnioskodawcy operacji,
2)  tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku,
3) kwotę pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca zgodną z kwotą podaną we wniosku,
4) informację o decyzji Rady w sprawie uznania zgodności/niezgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju,
5) ilość punktów wg lokalnych kryteriów, które otrzymał oceniany projekt.

ROZDZIAŁ VII
Dokumentacja z posiedzeń Rady

§21
1. W trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół.
2. W protokole posiedzenia odnotowuje się m.in. wyniki głosowań, jak i wyłączenia
z wyboru operacji.
3. Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

 

§ 22
1. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał proceduralnych, które odnotowuje się w protokole posiedzenia.
2. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem, na który składają się: cyfry rzymskie oznaczające numer kolejny posiedzenia od początku kadencji Rady, łamane przez cztery cyfry roku, łamane przez numer kolejny uchwały podejmowanej na danym posiedzeniu zapisany cyframi arabskimi.
3. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady oraz Sekretarz.
4. Uchwały podjęte przez Radę, nie później niż 3 dni od ich uchwalenia, Przewodniczący Rady przekazuje Zarządowi.

§ 23
Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze LGD. Dokumentacja ma charakter jawny i jest udostępniana do wglądu wszystkim zainteresowanym.

ROZDZIAŁ VIII
Wolne głosy, wnioski i zapytania

§ 24
1. Wolne głosy, wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym posiedzeniu Rady,
a odpowiedzi na nie udzielane są bezpośrednio na danym posiedzeniu.
2. Jeśli udzielenie odpowiedzi, o której mowa w ust. 1, nie będzie możliwe na danym posiedzeniu, udziela się jej pisemnie, w terminie 14 dni od zakończenia posiedzenia.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy