logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Regulamin zarządu

by admin

§1

Działalność Stowarzyszenia

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” (zwanego dalej Stowarzyszeniem) i reprezentuje go na zewnątrz, zgodnie z obowiązującym statutem Związku i planem działań.

2. Zarząd podejmuje zobowiązania na podstawie decyzji i uchwał, zgodnie
z niniejszym regulaminem oraz statutem Stowarzyszenia.

§2

Prawa i obowiązki

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi regulaminami Stowarzyszenia.

2. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej pisemnej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zwykłych czynności Stowarzyszenia.

3. Jeżeli Prezes sprzeciwi się prowadzeniu sprawy przez członka Zarządu albo sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia, potrzebna jest uprzednia pisemna uchwała Zarządu.

4. Prowadzenie przez członka Zarządu spraw o których mowa w pkt. 2 następuje na podstawie ogólnego pełnomocnictwa udzielonego przez pozostałych członków zarządu w formie uchwały Zarządu.

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – głos Wiceprezesa.

6. Do spraw przekraczających zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia należy:

a) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych przekraczających wartość 2000 PLN.

b) Zatrudnianie oraz zwalnianie pracowników Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji w innych sprawach personalnych dotyczących pracowników Stowarzyszenia, w tym dotyczących wynagradzania oraz premiowania.

c) Opracowywanie okresowych i rocznych planów działania, w tym finansowych oraz sprawozdań z ich wykonania.

d) Przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji.

7. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia, Zarząd podejmuje decyzje i uchwały w formie pisemnej.

§ 3

Posiedzenia Zarządu

1. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności związku decyzje
i uchwały podejmowane są w trakcie posiedzenia Zarządu.

2. Zwyczajne posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.

3. Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu odbywają się na zarządzenie Prezesa lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu.

4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, zwyczajne na tydzień przed posiedzeniem, nadzwyczajne zaś najpóźniej na trzy dni poprzedzające posiedzenie.

5. Posiedzenie Zarządu może się odbyć wirtualnie za pomocą nowoczesnych technologii informatycznych (czyli za pomocy e-maila, telekonferencji, skype itp.).

§ 4

Oświadczenie woli

1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenia.

2. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia rozciąga się na wszystkie sprawy związane z zakresem jej działalności.

3. Do reprezentowania LGD oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są Prezes lub Wiceprezes jednoosobowo do kwoty 8000 zł, a powyżej kwoty 8000 zł – Prezes lub Wiceprezes z innym członkiem Zarządu łącznie.

4. Oświadczenia kierowane do Stowarzyszenia, jak również doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu, który informuje o tym niezwłocznie Prezesa.

5. Zarząd może ustanawiać pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń o których mowa
w pkt. 3.

6. Każdy członek Zarządu może udzielić pełnomocnictwo innemu członkowi Zarządu do składania w jego imieniu oświadczeń woli w określonym w pełnomocnictwie zakresie spraw.

§ 5

Dokumentacja

1. Zarząd powołuje i odwołuje sekretarza Zarządu, który gromadzi dokumentację prac zarządu.

2. Decyzje i uchwały zarządu, z wyjątkiem spraw personalnych, udostępniane są na stronie internetowej związku.

§ 6

Zmiany Regulaminu

Zmian Regulaminu dokonuje Walne Zebranie Członków.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy