„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Regulaminy

REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINA RABY”

Regulamin Rady LGD (17.11.2016)

Regulamin zarządu

§1

Działalność Stowarzyszenia

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” (zwanego dalej Stowarzyszeniem) i reprezentuje go na zewnątrz, zgodnie z obowiązującym statutem Stowarzyszenia i planem działań.
2. Zarząd podejmuje zobowiązania na podstawie decyzji i uchwał, zgodnie
z niniejszym regulaminem oraz statutem Stowarzyszenia.

§2

Prawa i obowiązki

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi regulaminami Stowarzyszenia.
2. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej pisemnej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zwykłych czynności Stowarzyszenia.
3. Jeżeli Prezes sprzeciwi się prowadzeniu sprawy przez członka Zarządu albo sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia, potrzebna jest uprzednia pisemna uchwała Zarządu.
4. Prowadzenie przez członka Zarządu spraw o których mowa w pkt. 2 następuje na podstawie ogólnego pełnomocnictwa udzielonego przez pozostałych członków zarządu w formie uchwały Zarządu.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – głos Wiceprezesa.
6. Do spraw przekraczających zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia należy:
a) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych przekraczających wartość 2000 PLN.
b) Zatrudnianie oraz zwalnianie pracowników Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji w innych sprawach personalnych dotyczących pracowników Stowarzyszenia, w tym dotyczących wynagradzania oraz premiowania.
c) Opracowywanie okresowych i rocznych planów działania, w tym finansowych oraz sprawozdań z ich wykonania.
d) Przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji.
7. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia, Zarząd podejmuje decyzje i uchwały w formie pisemnej.

§ 3

Posiedzenia Zarządu

1. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności związku decyzje
i uchwały podejmowane są w trakcie posiedzenia Zarządu.
2. Zwyczajne posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.
3. Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu odbywają się na zarządzenie Prezesa lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu.
4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, zwyczajne na tydzień przed posiedzeniem, nadzwyczajne zaś najpóźniej na trzy dni poprzedzające posiedzenie.
5. Posiedzenie Zarządu może się odbyć wirtualnie za pomocą nowoczesnych technologii informatycznych (czyli za pomocy e-maila, telekonferencji, skype itp.).

§ 4

Oświadczenie woli

1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenia.
2. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia rozciąga się na wszystkie sprawy związane z zakresem jej działalności.
3. Do reprezentowania LGD upoważniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo. Do zaciągania zobowiązań majątkowych do kwoty 8000 zł upoważnieni są Prezes lub Wiceprezes jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie, a powyżej kwoty 8000 zł – dwóch członków Zarządu działających łącznie.
4. Oświadczenia kierowane do Stowarzyszenia, jak również doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu, który informuje o tym niezwłocznie Prezesa.
5. Zarząd może ustanawiać pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń o których mowa
w pkt. 3.
6. Każdy członek Zarządu może udzielić pełnomocnictwo innemu członkowi Zarządu do składania w jego imieniu oświadczeń woli w określonym w pełnomocnictwie zakresie spraw.

§ 5

Dokumentacja

1. Zarząd powołuje i odwołuje sekretarza Zarządu, który gromadzi dokumentację prac zarządu.
2. Decyzje i uchwały zarządu, z wyjątkiem spraw personalnych, mogą być udostępniane na stronie internetowej stowarzyszenia.

§ 6

Zmiany Regulaminu

Zmian Regulaminu dokonuje Walne Zebranie Członków.

Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 2.10.2013 r.

 

 

Regulamin pracy komisji rewizyjnej

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i jej zadania określa statut Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje jej pracę i prowadzi jej obrady

4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu i Rady.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach,
w sprawach w których może powstać podejrzenie o ich stronniczości lub interesowności.

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy składu Komisji, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji,
a w przypadku jego nieobecności – głos Wiceprzewodniczącego.

7. Komisja Rewizyjna Kontroluje działalność Zarządu pod względem:

1) legalności

2) gospodarności,

3) rzetelności

4) celowości

5) zgodności dokumentów, ze stanem faktycznym

badając w szczególności gospodarkę finansową Stowarzyszenia.

8. Komisja Rewizyjna prowadzi kontrolę w oparciu o zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków plan kontroli lub z własnej inicjatywy.

9. Kontrole mogą być:

1) kompleksowe-trwające nie dłużej niż 7 dni roboczych

2) problemowe-obejmujące wybrane zarządzenie z zakresu działalności kontrolowanego zarządu

3) sprawdzające-podejmowane w celu utulenia czy wyniku poprzedzane kontroli zostały uwzględnione.

10. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co
w szczególności dotyczy projektu dokumentów mających stanowić podstawę określonych zadań.

11. Walne Zebranie Członków może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przesuwanie kontroli lub odstąpienie poszczególnych czynności kontrolowanych, jak również nakazać roszczenie lub założenie przedmiotu kontroli.

12. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiające bezstronne i rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności.

13. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodu zbędnych w toku postępowania kontrolnego.

14. Jako dowód może być wykorzystywane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem,
a w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

15. Kontroli dokonuje wyznaczony człowiek Komisji Rewizyjnej na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez przewodniczącego Komisji, które określa kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osobę wyznaczoną do przeprowadzania kontroli.

16. Kontrolujący obowiązany jest przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać Prezesowi Zarządu upoważnienie.

17. W razie pojawienia się w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym Prezesa.

18. Zarząd obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

19. Zarząd obowiązany jest w szczególności do przedkładania, na żądania kontrolujących, dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwiania kontrolującemu wstęp do obiektów i pomieszczeń Zarządu.

20. Prezes Zarządu oraz pozostali jego Członkowie obowiązani są udzielać ustnych
i pisemnych wyjaśnień kontrolujących.

21. Kontrolujący z przeprowadzonej kontroli sporządza protokół w terminie 3 dni od daty jej ukończenia, obejmujący:

1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,

2) imię i nazwisko kontrolującego,

3) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5) przebieg i wynik czynności kontrolnych a w szczególności wniosku kontroli wskazująca na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności zarządu z powołaniem się na dowody potwierdzające ustalenia zawarte w protokole,

6) datę, miejsce podpisania protokołu,

7) wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli,

8) podpisy kontrolującego oraz kontrolowanego (lub adnotacja o odmowie podpisania protokołu z podaniem jej przyczyn)

22. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego, jest on zobowiązany, w terminie 3 dni od daty odmowy, do złożenia pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn na ręce Przewodniczącego Komisji.

23. Protokół pokontrolny sporządza się w 3 egzemplarzach , które w terminach do 3 dni od podpisania doręcza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, Prezesowi, zaś ostatni egzemplarz pozostawia się w dokumentacji kontrolnej.

24. Komisja w swych pracach może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób z zewnątrz, posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

25. Komisja Rewizyjna w terminie do dnia sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków każdego roku – składa roczne sprawozdanie ze swej działalności w roku poprzednim które musi zawierać:

1. liczbę, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,

2. wykaz nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli,

3. wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,

4. wykaz analiz dokonanych przez inne podmioty,

5. ocenę wykonania planu finansowego Stowarzyszenia.

 

 

Regulamin obrad walnego zebrania członków stowarzyszenia

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Walne Zebranie Członków (zwane dalej “Walnym Zebraniem”) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” (zwanego dalej „Stowarzyszeniem”).

2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na sześć miesięcy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków drogą elektroniczną lub listami poleconymi oraz w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 10 dni przed wyznaczonym terminem., zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu.

3. Porządek dzienny i termin Walnego Zebrania ustala Zarząd.

4. Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Zarząd załącza porządek obrad oraz zagadnienia, które omawiane będą na zebraniu.

§ 2.

1. Walne Zebranie otwiera przedstawiciel Zarządu, a następnie zebrani dokonują wyboru Przewodniczącego zebrania spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym.

2. Wybrany Przewodniczący Walnego Zebrania przeprowadza wybór Sekretarza Walnego Zebrania i jednego członka Prezydium Walnego Zebrania w sposób określony w ust. 1.

3. Przewodniczący, Sekretarz i Członek stanowią Prezydium Walnego Zebrania, które rozstrzyga sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem.

4. Przewodniczący przeprowadza wybór:

1. Komisji Skrutacyjno-Mandatowej w składzie 2 osób w sposób jak w ust. 1,

2. Komisji Uchwał i Wniosków w składzie 2 osób w sposób jak w ust. 1.

5. W skład Komisji Skrutacyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu, ani osoby kandydujące do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6. Zadaniem Komisji Skrutacyjno-Manadatowej:

a) stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał przez obecnych na Walnym Zebraniu,

b) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,

c) ustalanie wyników głosowania i przekazywanie ich Przewodniczącemu Walnego Zebrania,

d) realizacja innych czynności związanych z głosowaniem, w tym przygotowanie kart wyborczych,

e) sporządzenie protokołów z wyborów i głosowań.

7. Zadaniem Komisji Uchwał i Wniosków jest formułowanie projektów uchwał i wniosków zgłaszanych podczas Walnego Zebrania i ich przedstawienie na prośbę Przewodniczącego.

§ 3

1. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu i przyjętego porządku obrad.

2. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący przy pomocy Sekretarza i wybranego członka Prezydium.

§ 4

1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu.

2. W Walnym Zebraniu biorą udział

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni

b) z głosem doradczym – osoby zaproszone, członkowie honorowi,
i wspierający

3. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu.

§ 5

Członkami zwyczajnymi są osoby określone w § 12 Statutu.

§ 6

Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz zebrania. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska Przewodniczącego i Sekretarza zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, nr i treść podjętych uchwał, podstawowe dane zatwierdzonych planów i załączoną listę obecności członków Związku.

Sprawy wyborcze

§ 7

1. Wybory przeprowadza się w sposób jawny, o ile nie padnie choćby jeden głos sprzeciwu. W przypadku sprzeciwu wobec wyborów jawnych, Przewodniczący zarządza wybory tajne.

2. Wybory Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w sposób jawny, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 8

Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszystkie osoby określone w § 5, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.

§ 9

1. Władzami Stowarzyszenia, poza Walnym Zebraniem są:

a) Rada, licząca od 16 do 25 osób, zgodnie z § 21 Statutu

b) Zarząd składający się z 3-6 osób, zgodnie z § 22 Statutu,

c) Komisja Rewizyjna – składająca się z 3-5 osób, zgodnie z § 23 Statutu,

2. Wyborów osób do poszczególnych władz Stowarzyszenia dokonuje się zgodnie z § 7 niniejszego Regulaminu.

Odwoływanie członków władz i wybór uzupełniający

§10.

1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania.

2. W przypadku zmniejszenia się składu Rady, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
w czasie trwania kadencji tych władz, wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Walnym Zebraniu.

3. W razie zwolnienia poszczególnych funkcji władz Stowarzyszenia przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w § 7 i 8.

Głosowanie

§ 11.

1. Ustanawia się następujący sposób głosowania w trybie tajnym – członków Rady, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej – na karcie wyborczej pozostawia się nie więcej nazwisk kandydatów niż z zgodnie z uchwaloną liczbą członków odpowiednich władz.

2. Za nieważny uznaje się głos, gdy na karcie do głosowania pozostanie większa ilość nazwisk nie skreślonych, niż określono w ust. 1.

3. Za wybrane do władz uważa się osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów w głosowaniu, w ilości określonej wcześniejszą uchwałą, zgodnie ze statutem lub maksymalną ilością, określoną w Statucie.

4. Władze Stowarzyszenia konstytuują się w dniu wyboru i wynik ten jest podany podczas Walnego Zebrania.

Podejmowanie uchwał

§ 12.

1. Uchwały Walnego Zebrania, z zastrzeżeniem ust. 2, zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
w trybie jawnym lub tajnym. W Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który następuje tego samego dnia 1/2 godziny później może ono skutecznie obradować przy ponad 1/3 członków.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania LGD, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków LGD.

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Rozpatrywanie spraw planu pracy, budżetu i udzielanie absolutorium

§ 13.

1. Wniesione pod obrady Walnego Zebrania projekty planu pracy rozpatrywane są
w trybie określonym w § 12 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

2. W trybie określonym w ust. 1 Walne Zebranie rozpatruje sprawozdania z wykonania planu pracy i budżetu.

3. Komisja Rewizyjna po szczegółowym sprawdzeniu wykonania nakreślonego planu pracy, budżetu i uchwał Walnego Zebrania, w przypadku pozytywnego wyniku, przedstawia Walnemu Zebraniu wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Zakres zadań organów Walnego Zebrania

§ 14.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należą sprawy wymienione w § 19 statutu dotyczące jego kompetencji.

§ 15

Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem, w szczególności:

1. przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek obrad zebrania oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad,

2. zarządza wybory Sekretarza i jednego członka Prezydium,

3. zwraca się z prośbą do Komisji Skrutacyjno-Mandatowej o sprawdzenie listy obecności, posiadanych pełnomocnictw i stwierdza na podstawie ustaleń Komisji prawomocność zebrania,

4. udziela głosu obecnym według kolejności zgłoszeń i dba o przestrzeganie czasu ustalonego przez Prezydium i zgodności wypowiedzi z przedmiotem punktu obrad,

5. sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,

6. wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania,

7. podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Walnego Zebrania

8. po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza zamknięcie Walnego Zebrania oraz podjęte uchwały.

Wnioski formalne

§ 16.
1. Przewodniczący Zebrania może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego Zebrania lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.
2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu.

3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
Przerwanie lub odroczenie Walnego Zebrania na inny termin,
Zamknięcie listy mówców i kandydatów do władz,
Przerwanie, odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
Przejście do porządku dziennego,
Głosowanie bez dyskusji,
Zmianę porządku dziennego,
Zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji,
Zmianę w sposobie przeprowadzania głosowania,
Ograniczenie czasu wystąpień mówców,
Stwierdzenie kworum,
Ponowne przeliczenie głosów,
Przekazanie sprawy odpowiedniej komisji lub zespołowi,
Zarządzenie przerwy w obradach,
Kolejność i sposób uchwalania wniosków,
Uchylenie zarządzenia przewodniczącego.
4. O wniosku formalnym, o którym mowa w ust. 3, pkt, Walne Zebranie rozstrzyga zwykłą większością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania.
5. Walne Zebranie członków rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego wniosku.
Przepisy końcowe

§ 18.

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zebrania współdziałając z pozostałymi członkami Prezydium zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.

2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub grupy 5 członków Stowarzyszenia.

3. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały.

§ 19.

Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie w dniu 6 maja 2009 r. i wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

Regulamin z uwzględnieniem zmian z dnia 22 marca 2010 roku.