logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Relacja z XX Walnego Zebrania Członków

by admin

W dniu 31 marca 2015 roku w Domu Kultury w Łapanowie odbyło się XX Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupa Działania „Dolina Raby”. W obradach wzięło udział 58 członków. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu, sprawozdanie z działalności Rady, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej LGD w 2014 r. Sprawozdania zostały jednogłośnie zatwierdzone i po uprzednim wniosku Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi i Radzie LGD. W dalszej części obrad podjęto uchwałę o wysokości składek członkowskich w 2015 r., przyjęto plan pracy stowarzyszenia na 2015 r. oraz dokonano wyborów uzupełniających do Rady LGD. Składki dla gminnego sektora samorządowego w 2015 r. wynosić będą 1 zł od mieszkanca wg. danych GUS na 31 grudnia 2013 r. Powiat Bocheński wniesie składkę w wysokości 0,32 zł od mieszkańca gmin Powiatu Bocheńskiego należących do LGD „Dolina Raby”. Składka członkowska dla sektora społecznego i gospodarcze pozostała bez zmian. Po uprzedniej decyzji Zarządu i podjęciu uchwały przez Rade Powiatu przyjęto w skład członków Powiat Bocheński, który na zebraniu był reprezentowany przez Pana Józefa Mroczka – Wicestarostę Bocheńskiego. Dzięki tej decyzji LGD zyska nowego silnego partnera dla realizacji celów statutowych, a powiat możliwość ubiegania się o środki z programu Leader. Walne Zebranie podjęło uchwałę o przystąpieniu do Małopolskiej Sieci NGO oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udział stowarzyszenia w założeniu Spółdzielni Socjalnej „Dolina Raby”. Stowarzyszenie obejmuje w spółdzielni, 10 udziałów po 100, 00 zł każdy o łącznej wartości 1000, 00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) oraz wpłaci wpisowe w wysokości 50, 00 zł (słownie: pięćdziesiąt 00/100 złotych). Szczegółowe zasady funkcjonowania Spółdzielni Socjalnej „Dolina Raby” określone zostaną w statucie, przyjętym i podpisanym przez członków założycieli Spółdzielni Socjalnej „Dolina Raby” na Walnym Zebraniu Założycielskim Spółdzielni. Na zakończenie Przewodniczący Rady LGD oraz Prezes Zarządu złożyli wszystkim członkom życzenia świąteczne, po czym zamknięto obrady.

Poniżej prezentujemy uchwalony podczas XX Walnego Zebrania Członków Plan Pracy Stowarzyszenia na 2015 r.

[wpdm_file id=186 title=”true” ]

Tekst: Patryk Paszkot
Sekretarz XX Walnego Zebrania Członków

Chrostowa, 31.03.2015 r.

Plan pracy Stowarzyszenia na 2015 rok

W roku 2015 kontynuowane będą dotychczasowe kierunki działania oraz podjęte zostaną próby rozszerzenia dotychczasowej działalności.

Głównym kierunkiem działalności LGD jest realizacja zadań związanych z Osią IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 – LEADER. Zadania, w związku z końcem Programu, realizowane będą do końca czerwca 2015 r.

Od pierwszego lipca spodziewamy się środków w ramach Działania „Wsparcie przygotowawcze”
z nowego PROW na lata 2014-2020. Nabór do tego działania spodziewany jest maju 2015 r.
W ramach tych środków przygotowana zostanie nowa Lokalna Strategia Rozwoju i wniosek o jej realizację.

W tym roku nie będą realizowane nabory na finansowanie projektów służących realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przygotowanej na lata 2007-2013. Realizowane są projekty współpracy i zadania w ramach działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. W roku 2015 z tej ostatniego działania są i będą realizowane:

 • trzy akcje promocyjne LGD podczas istniejących imprez,
 • jedna samodzielna impreza promocyjna LGD – Festiwal Rosołu – w Gdowie, najprawdopodobniej 21 czerwca na Zarabiu,
 • pomoc w rozliczaniu projektów Beneficjentów,
 • podsumowanie i rozliczenie działalności LGD w latach 2009-2015.

W tym roku pragniemy skupić się mocno na doprowadzeniu do pomyślnego rozliczenia wszystkich projektów złożonych przez Beneficjentów, szczególnie osoby fizyczne i stowarzyszenia, które są mniej doświadczone, tak aby w jak najlepszy sposób wykorzystać środki finansowe w ramach LSR.

 W ramach czterech projektów współpracy (w tym dwóch międzynarodowych):

 • Tradycyjna Kuchnia Polska i Irlandzka,
 • Spotkanie Kultur Kulinarnych Polski i Finlandii
 • Szlak Węgierski,
 • Tradycje Beskidu Wyspowego,

zaplanowano w 2015 r.:

 • wyjazd 9 osób do Irlandii w celu promocji lokalnej żywności,
 • aktywizacja mieszkańców poprzez organizację warsztatów rękodzielniczych i kulinarnych,
 • wydanie publikacji.

Festiwal Rosołu po raz piąty odbędzie się w Gdowie wraz z konkursem im. Stanisława Czernieckiego na najlepszą publikację o lokalnych i regionalnych kulinariach o puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to nasza bardzo ważna impreza, ponieważ oparta została na lokalnych zasobach, a jej innowacyjny charakter pozwala promować region na szerszą skalę.

Środki na organizację V Festiwalu Rosołu będą pochodzić z budżetu funkcjonowania LGD w wysokości ok. 15 000,00 zł oraz z projektu złożonego do Mecenatu Małopolski w wysokości 8 000,00 zł.

Udało pozyskać się 10 000,00 zł z Fundacji BZWBK na realizację projektu Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej im. Stanisława Czernieckiego. Koszty całkowite projektu to 20 000,00 zł. Muzeum poswatanie do końca czerwca 2015 roku w budynku warsztatów gastronomicznych ZS w Dąbrowicy. Na brakującą kwotę 10 000,00 zł stowarzyszenie przeznaczy składkę członkowską Powiatu Bocheńskiego, dzięki czemu wspólnie z powiatem zrealizujemy bardzo ciekawą inwestycję.

Otwieramy kanały sprzedaży dla produktów lokalnych. LGD „Dolina Raby” bierze aktywny udział jako region partnerski w projekcie Produkt Lokalny Małopolska. W ramach tego projektu nasi producenci żywności tradycyjnej i ekologicznej oraz rolnicy biorą udział w organizowanych targach żywności w Krakowie oraz będą przekazywać swoje unikatowe towary do dużych sieci handlowych, co pozwoli im podnieść swoje dochody i rozwijać swoją działalność. Na dzień dzisiejszy z projektu korzystają: Gospodarstwo Pasieczne „Beskidzka Barć” z Tarnawy, Piekarnia „U Dańca” z Łomnej, Piekarnia „ECOBAMA” z Żegociny, Przetwórstwo Owocowo – Warzywne Kamionna, Firma Maggi s.c „Pierożki Babci Władzi”, koła gospodyń wiejskich z gminy Gdów, Gospodarstwo Pasieczne Prosto z Pasieki p. Janusza Noszkiewicza. Dwa podmioty otrzymały już znak CERTYFIKOWANY PRODUKT LOKALNY Z MALOPOLSKI tj. p. Janusz Noszkiewicz za miód spadziowy oraz p. Grzegorz Mucha za soki i przetwory ekologiczne.

Kontynuujemy przyznawanie Znaku Jakości LGD „Dolina Raby” KOGUTEK. W tym roku gala wręczenia certyfikatów odbędzie się podczas V Festiwalu Rosołu.

Do końca czerwca 2015 r.  Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” realizowany będzie projekt pt. „POCIĄG DO EDUKACJI”. Projekt realizowany jest dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej im św. Jana Kantego w Gdowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” we współpracy z Partnerem Gminą Gdów. Termin realizacji projektu został założony od 01.01.2014 do 30.06.2015.

Budujemy spółdzielnie socjalną – LGD „Dolina Raby” wraz z LGD „Gościniec 4 Żywiołów” udało się pozyskać środki poprzez konkurs grantowy Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w wysokości 90 000,00 zł w ramach projektu pn. Spółdzielnie socjalne jako forma ochrony i promocji dziedzictwa kulinarnego obszarów LGD „Gościniec 4 Żywiołów” i LGD „Dolina Raby”, którego celem jest : Ochrona i wypromowanie dziedzictwa kulinarnego obszaru dwóch LGD, Utworzenie 10 miejsc pracy dla osób głównie bezrobotnych ponadto utworzenie dwóch spółdzielni socjalnych, nabycie przez 10-15 osób umiejętności w zawodzie kucharza oraz w zakresie sprzedaży, zwiększenie ilości produktów opatrzonych znakiem promocyjnym i gotowych do sprzedaży poprzez kanały dystrybucji projektu PLM, w tym restauracje i szkoły, wzmocnienie współpracy partnerów różnych sektorów z dwóch obszarów LGD wewnątrz obszaru, jak i poza nim. Do końca  kwietnia 2015 r. zostanie powołana na obszarze LGD Spółdzielnia Socjalna Doliny Raby.

Planowany jest dalszy aktywny udział w pracach Małopolskiej Sieci LGD. LGD zostało członkiem Małopolskiej Sieci NGO, w której przedstawicielem jest Patryk Paszkot biorący aktywny udział w pracach Grupy Sterującej opracowującej dokumenty statutowe i strategiczne sieci. Sieć oferuje wszelakiego rodzaju pomoc dla organizacji członkowskich tj. szkolenia, warsztaty, konsultacje prawne, wymianę doświadczeń i integrację członków. Będzie też platformą realizacji wspólnych projektów i wypracowywania wspólnych stanowisk. Sieć ma za zadanie reprezentować swoich członków przed władzami i biznesem. Do sieci MS NGO należą także inni członkowie LGD Dolina Raby: Stowarzyszenie Agroturystyczne GGG, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna, Stowarzyszenie Nasza Leszczyna.

LGD jest członkiem Małopolskiej Sieci LGD, a Prezes LGD – Krzysztof Kwatera jest Wiceprezesem Polskiej Sieci LGD. Krzysztof Kwatera został zarekomendowany przez ogólnopolska Radę Działalności Pożytku Publicznego na członka Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020 oraz jest przedstawicielem polskich LGD w Walnym Zgromadzeniu Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich. Aktywnie uczestniczymy w pracach Europa Cafe – spotkaniach przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych w Stałym Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.

Rozszerzamy działalność na działania związane z edukacją, szczególnie dla młodych osób i współpracą międzynarodową. Z partnerami z kilku krajów przygotowaliśmy aplikację do programu Erasmus+ w zakresie szkolenia liderów rozwoju obszarów wiejskich. Planujemy przygotowanie wniosku do programu Erasmus z partnerami z Finlandii. Przygotowujemy projekty do Programu Europa dla Obywateli. Otrzymaliśmy też zaproszenie do udziału w projekcie z partnerami z wielu krajów w zakresie rozwoju turystyki związanej z elektrycznymi rowerami. Jesteśmy zainteresowani udziałem w projektach związanych z ochroną powietrza.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy