„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Relacja z XXXIII Walnego Zebrania Członków

W dniu 30.06.2021 r. w Centrum Kultury w Gdowie odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków LGD „Dolina Raby”. Podczas zebrania podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2020 r. : merytorycznego i finansowego Zarządu Stowarzyszenia, z działalności Rady oraz z działalności Komisji Rewizyjnej. Następnie Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium członkom Zarządu za 2020 r. Panu Janowi Marcinkowi, Panu Markowi Palejowi, Panu Piotrowi Mucha, Pani Małgorzacie Brzegowej oraz Pani Wiolecie Chmieli. Walne Zebranie Członków udzieliło także absolutorium za 2020 r. Radzie i Komisji Rewizyjnej. Kolejno przyjęto sprawozdanie z monitoringu LSR w okresie od 09.09.2020 r. do 30.06.2021 r. Prezes Zarządu Pan Jan Marcinek wraz z pracownikami Biura przedstawili plany działalności LGD na druga połowę 2020 r. oraz na rok 2021. Skromny poczęstunek na spotkanie przygotowała Spółdzielnia Socjalna Tradycje Regionalne z Gdowa. 

Do pobrania prezentacja z Walnego Zebrania Członków:

PRZENTACJA WZC 30.06.2021

Sprawozdanie z monitoringu LSR 09.09.2020 do 30.06.2021

Print Friendly, PDF & Email