„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Relacja ze szkolenia aktywizująco – informacyjnego

W związku z nadchodzącym sierpniowym naborem w dniu 18 lipca 2013 r. w Domu Kultury w Łapanowie odbyło się szkolenie aktywizująco – informacyjne pn: „Jak pozyskać środki finansowe na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”.
Pierwszą część szkolenia poprowadził pracownik biura LGD „Dolina Raby” zajmujący się bezpośrednim doradztwem Patryk Paszkot. Prowadzący wyjaśnił podstawowe warunki realizacji operacji w ramach LSR, wykaz niezbędnych dokumentów do wyboru operacji oraz opis projektu. Marta Starmach specjalista z Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie w drugiej części szkolenia przedstawiłam wymagania, jakie muszą być spełnione, aby wnioskodawca mógł złożyć wniosek dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwą” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w Lokalnej Grupie Działania „Dolina Raby”. Uczestnicy zostali poinformowani o limitach dostępnych środków, niezbędnej dokumentacji wymaganej do realizacji projektu.
Osoby zainteresowane dofinansowaniem mogą uzyskać informacje bezpośrednio w biurze LGD „Dolina Raby”, które znajduje się na terenie Zespołu Szkół w Dąbrowicy oraz pod numerem telefonu 14 685 44 44. Warto zaznaczyć, iż nadchodzący sierpniowy nabór jest jednym z ostatnich naborów w związku z kończącym się okresem programowania dla programu PROW. Na chwilę obecną nie ma oficjalnych prognoz dla programu PROW.

Tekst: Anna Palczewska

Zdjęcia: biuro LGD „Dolina Raby”

Print Friendly, PDF & Email