„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Rozwój działalności gospodarczej

Pomoc na operacje w zakresie rozwoju działalności gospodarczej jest przyznawana jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie wykonuje działalność gospodarczą.
Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na średnioroczne etaty i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji.
Utrzymanie miejsca pracy, przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Podmiotowi nie przyznano dotychczas pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub upłynęły 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy.
Nie ma wymogu tworzenia miejsca pracy w przypadku gdy kwota pomocy o którą ubiega się podmiot nie przekracza 25 000,00 zł.

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi 300 000,00 zł.
Wysokość pomocy na jedną operację nie może przekroczyć 200 000,00 zł (wysokość określona w LSR).
Pomoc przyznawana jest w wysokości określonej w LSR dla mikroprzedsiębiorstw intensywność wynosi 70 %, a dla małych przedsiębiorstw 50%.

Koszty kwalifikowalne

Koszty ogólne w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji
Zakup środków transportu w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.
Zakupu robót budowlanych lub usług
Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie majątkowych lub znaków towarowych
Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości
Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
Zakupu środków transportu, z wyłączaniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą
Zakupu rzeczy innych w tym materiałów
Podatku od towarów i usług VAT
Koszty muszą być uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.
Wartość wkładu rzeczowego (art.68 ust. 1 rozp. 1303/2013)
Wartość pracy własnej ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz iloraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy i liczby 168.

Pozostałe warunki:

Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowo-finansowego nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy nie później niż do 31 grudnia 2022 r.
Inwestycja będzie realizowana na obszarze wiejskim objętym LSR
Miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje się działalność gospodarczą znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
Osoba prawna – jeżeli jej siedziba lub oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

KRYTERIA W LGD:

  • Zgodność projektu z Lokalną Strategią Rozwoju!
  • Uzyskania przynajmniej połowy sumy punktów dla danego rodzaju operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru! 
    Prezentacja na temat rozwoju działalności gospodarczej
    Rozwój działalności gospodarczej