logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Rozpoczęcie realizacji projektu „Pociąg do edukacji”

by admin

Od 1 stycznia 2014r. Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” rozpoczęła realizację projektu pt.  „POCIĄG DO EDUKACJI”.

Projekt realizowany jest dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej im św. Jana Kantego
w Gdowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” we współpracy z Partnerem Gminą Gdów. Termin realizacji projektu został założony od 01.01.2014 do 30.06.2015.

W ramach projektu uczniowie gdowskiej szkoły będą mogli uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych, zajęciach rozwijających, obozie językowym, zajęciach sportowych oraz wyjazdach wzbogacających rozwój kulturalny min. wyjazdy do kina, teatru, wycieczki krajoznawcze.

W projekcie wyszczególnione zostały następujące zadania:

Wyrównujemy szansę – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia logopedyczne i zajęcia z dysgrafii. Ich celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Zajęcia przeznaczone dla uczniów posiadających określone dysfunkcje, osiągających niskie wyniki edukacyjne, chcących poprawić poziom swojej wiedzy z różnych przedmiotów: matematyki, języka polskiego, języka angielskiego.

Kompetencje kluczowe – zajęcia dla uczniów, pragnących poszerzać swoje umiejętności  poprzez wykorzystanie techniki ICT, poprzez udział w różnych kołach zainteresowań, prowadzenie doświadczeń, eksperymentów. Dodatkowo zajęcia szachowe pozwolą uczniom pozyskać umiejętności logicznego myślenia, a zajęcia regionalne pozwolą na poznanie kultury, historii oraz tradycji swojego regionu.

Mój drugi język – dodatkowe zajęcia z wykorzystaniem technologii ICT, kształtujące kompetencje językowe. Gramatyka, wymowa, uwzględnienie kultury obcych krajów oraz sytuacji dnia codziennego. W ramach zadania przewidziany jest także obóz językowy -zaplanowany do realizacji w 2015 roku. Przeznaczony dla najlepszych uczniów, w formie nagrody za osiągnięcia edukacyjne.

Mój czas wolny – przeciwdziałające patologiom zajęcia sportowe z elementami technik relaksacyjnych, kształtujące umiejętności prawidłowego wypoczynku, m.in.:

  • tenis stołowy,
  • siatkówka,
  • koszykówka,
  • plastyka,
  • taniec.

Ramowy plan obejmuje naukę gier, doskonalenie umiejętności, planowanie strategiczne, współpraca w zespole na boisku, zapoznanie się z różnymi technikami plastycznymi, wyjazdy na basen.

Podróże wzbogacają wiedzę  – organizacja wycieczek pełniących ważną rolę w rozwoju osobowości młodego człowieka, zwłaszcza mieszkającego na terenie wiejskim. W wycieczkach będą mogli uczestniczyć wszyscy uczniowie szkoły deklarujący udział w projekcie.

Opisane wyżej zadania mają  przyczynić się do realizacji następujących celów projektu:

1. Wyrównanie różnic edukacyjnych poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych, umiejętności uczenia się oraz zminimalizowania problemów logopedyczno – dysgraficznych.

2. Zwiększenie kompetencji kluczowych z zajęć matematyczno – przyrodniczych oraz historyczno – regionalnych z zastosowaniem ICT oraz praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy w środowisku innym niż szkoła.

3. Wzrost świadomości kulturalnej oraz społecznych kompetencji uczniów Gminy Gdów, które są niezbędne do wykształcenia umiejętności efektywnego spędzania wolnego czasu.

4. Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie języków obcych, przełamanie barier językowych.

Ponadto na potrzeby realizacji projektu zakupione zostaną: tablica interaktywna z rzutnikiem oraz laptopem i głośnikami, stoły do gry w tenisa, stroje ludowe, drabinki koordynacyjne oraz niezbędne pomoce dydaktyczne tj. książki, mapy, ćwiczenia, gry edukacyjne itp. oraz materiały biurowe.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy