„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Rozwijanie działalności gospodarczej

Pomoc na operacje w zakresie rozwoju działalności gospodarczej jest przyznawana jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie wykonuje działalność gospodarczą.
Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na średnioroczne etaty i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji.
Utrzymanie miejsca pracy, przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Podmiotowi nie przyznano dotychczas pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub upłynęły 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy.
Nie ma wymogu tworzenia miejsca pracy w przypadku gdy kwota pomocy o którą ubiega się podmiot nie przekracza 25 000,00 zł.

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi 300 000,00 zł.
Wysokość pomocy na jedną operację nie może przekroczyć 200 000,00 zł (wysokość określona w LSR) oraz limitów określonych w ogłoszeniach o naborze.
Pomoc przyznawana jest w wysokości określonej w LSR dla mikroprzedsiębiorstw intensywność wynosi 70 %, a dla małych przedsiębiorstw 50%.

Koszty kwalifikowalne

Koszty ogólne w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji
Zakup środków transportu w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.
Zakupu robót budowlanych lub usług
Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie majątkowych lub znaków towarowych
Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości
Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
Zakupu środków transportu, z wyłączaniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą
Zakupu rzeczy innych w tym materiałów
Podatku od towarów i usług VAT
Koszty muszą być uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.
Wartość wkładu rzeczowego (art.68 ust. 1 rozp. 1303/2013)
Wartość pracy własnej ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz iloraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy i liczby 168.

Pozostałe warunki:

Pomoc jest przyznawana podmiotowi któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych (nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych i organizacji pożytku publicznego będącej organizacją pozarządową);
2) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
4) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”;
5) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem (wyłącznie dla projektów gospodarczych);
6) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
7) podmiot ten wykaże, że: (nie dotyczy podejmowania działalności gospodarczej)
a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować,
lub
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną,
lub
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;
8) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

Miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje się działalność gospodarczą znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
Osoba prawna – jeżeli jej siedziba lub oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

Kryteria w LGD:

  • Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020!
  • Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju!
  • Uzyskania przynajmniej połowy sumy punktów dla danego rodzaju operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru!
  • Zgodność operacji z warunkami określonymi w ogłoszeniu o naborze!

Więcej informacji dostępnych w prezentacji na temat rozwijania działalności gospodarczej:

Rozwijanie działalności gospodarczej_prezentacja_styczeń 2018

Print Friendly, PDF & Email