„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Spotkanie partnerów projektu „Karpaty Łączą”

W dniu 11.12.2018 r. w Biurze LGD odbyło się spotkanie partnerów projektu „Karpaty Łączą” na terenie LGD „Dolina Raby” tj. gminy Żegocina, gminy Łapanów, LGD „Dolina Raby” oraz przedstawicieli realizatora projektu Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

„Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach”. Głównym celem projektu jest wspieranie współpracy samorządów szczebla gminnego i Lokalnych Grup Działania, oraz zaangażowanie społeczności lokalnych w działania na rzecz rozpoznania, zachowania i odtwarzania zielonej infrastruktury na terenach wiejskich.

W ramach tego projektu odbędzie się konkurs na opracowanie studium przypadku wraz z planem działań związanych z kształtowaniem zielonej infrastruktury. Celem Konkursu jest wspieranie współpracy i partnerstwa lokalnych interesariuszy – w tym przede wszystkim samorządów lokalnych (JST) oraz lokalnych grup działania (LGD) gmin karpackich, przy współpracy innych organizacji i podmiotów lokalnych oraz udziale mieszkańców gmin karpackich –na rzecz właściwego zarządzania przestrzenią i kształtowania zielonej infrastruktury (ZI) – zarówno na obszarach Natura 2000, jak też pomiędzy tymi obszarami, w celu zachowania łączności ekologicznej w Karpatach oraz wspierania zrównoważonego rozwoju lokalnego.

Przedmiotem konkursu jest partycypacyjne, tj. przy udziale możliwie szerokiego grona interesariuszy i miejscowych społeczności, opracowanie lokalnego studium przypadku wraz z planem działań na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury. 

W ramach konkursu m.in możliwe do uzyskania jest wsparcie finansowe z funduszy Projektu przeznaczone na realizację wybranego przez Zespół projektowy w uzgodnieniu z Organizatorem elementu przedsięwzięcia zgłoszonego do Konkursu, w wysokości do 36 000 (trzydzieści sześć tysięcy) złotych brutto.

Wpisał: Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email