„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Spotkanie przedstawicieli władz LGD

W dniu 1 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli władz LGD tj. Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej. Podczas spotkania dyskutowano nt. przyszłości programu LEADER oraz możliwości wsparcia dla poszczególnych typów beneficjentów. Zarząd LGD poinformował, iż po zakończeniu procesu aktualizacji LSR zostanie złożony wniosek o zawarcie aneksu do Umowy Ramowej z Samorządem Województwa (SW), w którym zostaną przewidziane dodatkowe środki na wsparcie osób fizycznych zamierzających podjąć działalność gospodarczą, przedsiębiorców, samorządów i organizacji pozarządowych. Środki te będą mogły być uruchomione po podpisaniu przez SW w/w aneksu, co jest planowane na połowę września 2021 r. z czego wynika, że realizacja nowych projektów przez poszczególnych beneficjentów może być planowana na drugą połowę 2022 r. Po przeprowadzonej dyskusji uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z ofertą łowiska i smażalni ryb – Wieniec, które posiada przyznawany przez LGD „Dolina Raby” lokalnych znak jakości „KOGUTEK”. Miejsce to w ostatnim czasie poszerzyło ofertę o usługi noclegowe, organizację przyjęć i spotkań, jak również uatrakcyjniło swoje otoczenie. 

 

Print Friendly, PDF & Email