„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Spotkanie strategiczne Krajowej Sieci Grup Partnerskich

W dniach 20-22 września b.r. w Tłuszczu k. Warszawy odbyło się spotkanie strategiczne koordynatorów Grup Partnerskich. Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowych działań i strategii KSGP, zastanowienie się, jakie inicjatywy powinny być podejmowane w przyszłości oraz jak rozłożyć obowiązki związane z funkcjonowaniem Sieci między jej biuro oraz członków. LGD „Dolina Raby” reprezentowali kierownik biura – Krzysztof Kwatera oraz asystent kierownika – Patryk Paszkot.

Spotkanie poprowadził Cezary Ulasiński z Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie. Pierwszego dnia, po krótkim wprowadzeniu, rozpoczęliśmy refleksję nad zaletami i wadami dotychczasowych działań Sieci. Okazało się, że do mocnych stron należy wypracowanie marki KSGP, która jest rozpoznawalna w organizacjach pozarządowych w całej Polsce. Do rzeczy, z których powinniśmy być dumni zaliczyliśmy też: autorskie programy Sieci, czas działania (w porównaniu do innych struktur tego typu), ludzie, ich pasja oraz wartości, którymi się kierujemy, fakt, że Sieć jest inicjatywą oddolną oraz dobry poziom komunikacji  między sekretariatem, a Grupami. Wadami jest z kolei słaba komunikacja wewnątrz Grup (brak wiedzy o Sieci wśród partnerów), zbyt duży wkład sekretariatu w działalność Sieci oraz brak „systemu antykryzysowego” dla członków Sieci. Kolejnym etapem warsztatów było omówienie, w ramach pracy w grupach, CELÓW, DOMEN DZIAŁANIA oraz KODEKSU POSTĘPOWANIA (czyli wartości, jakimi kierujemy się w Sieci). „Burza mózgów” wywołała dużo emocji i żywą dyskusję, szczególnie w kwestii domen działania Sieci.

Drugi dzień poświęcony był zaplanowaniu działań Sieci w przyszłości. Zaczęliśmy od zastanowienia się, jakie są główne trendy w dziedzinie polityki, technologii, regulacji prawnych i innych dziedzin, które mogą mieć wpływ na działanie organizacji. Następnie staraliśmy się zastanowić, które zewnętrzne trendy mogą mieć wpływ na działanie Sieci, i jak należy postępować, aby je najlepiej wykorzystać, lub przeciwdziałać trendom potencjalnie negatywnym dla Sieci. Ostatnią częścią warsztatów była praca w Grupach dotycząca domen działania KSGP. Każdy zespół roboczy miał zidentyfikować problemy w ramach poszczególnych domen i wskazać propozycje rozwiązań. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja, na którą zostali zaproszeni lokalni działacze samorządowi.

Trzeciego dnia warsztatów odbyła się wizyta studialna na terenie Grupy Partnerskiej „Cudu nad Wisłą”, która była gospodarzem i współorganizatorem warsztatów.

Print Friendly, PDF & Email