„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Spotkanie w sprawie szlaków rowerowych

W dniu 4 kwietnia 2011 roku Biuro Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby” zorganizowało spotkanie szkoleniowe z zakresu przedsięwzięcia LSR „Szlak rowerowy Doliny Raby”. Spotkanie dotyczyło omówienie istniejących projektów szlaków rowerowych na terenie LGD, planowanego projektu współpracy „Szlak Żeleńskich” oraz pętli gminnych, które mogą być realizowane z małych projektów. Podczas spotkania uzgodniono ostateczny przebieg „Szlaku Żeleńskich” oraz ustalono jako priorytetową realizację odcinka szlaku Trzciańsko – Łapanowskiego, który biegłby od Kamionnej do Dąbrowicy gdzie planowane jest stworzenie przystani rowerowej. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” przygotowało i opracowało kompleksowy projekt rwoerowych szlaków lokalnych i ponadlokalnych istniejących i planowanych oraz posiada środki na realizacę ww. projektu. Chcielibyśmy aby do 2015 roku nasz obszar był zagłębiem turystyki rowerowej, aby tego dokonać niezbędna jest przede wszystkim współpraca z gminami, które mogą aplikować o środki z programu.

{galeria}szlak4kw2011{/galeria}

Print Friendly, PDF & Email