„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków

Na podstawie paragrafu 18 i paragrafu 20 Statutu Stowarzyszenia zwołuję sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 26 listopad 2010 roku na godzinę 16.00 w Zespole Szkół w Dąbrowicy Chrostowa 1.

26 listopada kończy się kadencja władz Stowarzyszenia tj. Zarząd, Rada i Komisja Rewizyjna i musimy przeprowadzić wybory nowych władz. Przypominamy, że wybory władz muszą odbyć się przy obecności ponad połowy członków stowarzyszenia w pierwszym terminie. Prosimy zatem o niezawodne przybycie.

Za zarząd
Krzysztof Kwatera
Prezes Zarządu

 

Program IX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

26 listopad 2010 roku godz. 16.00 Zespół Szkół w Dąbrowicy

Walne sprawozdawczo – wyborcze

1.Sprawozdanie z działalności ustępujących władz

2.Wybór nowych władz (Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna)

3.Zmiany w LSR

4.Korekta uchwały nr VI/5

5.Bieżące informacje z działalności stowarzyszenia i dyskusja nad przyszłymi działaniami

Print Friendly, PDF & Email