„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” , ogłasza nabór na kandydatów na ekspertów, którzy mogą uczestniczyć w procesie  oceny i wyboru projektów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.
Przeprowadzenie naboru ma na celu wyłonienie kandydatów na ekspertów, którzy zostaną umieszczeni w wykazie kandydatów na ekspertów uczestniczących  w procesie oceny i wyboru projektów. Wpis do wykazu nie zapewnia kandydatowi na eksperta uczestnictwa w procesie wyboru LSR i nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

  1. korzysta z pełni praw publicznych;
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. złożyła oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, na okoliczności, o których mowa w pkt 1-3;
  5. posiada wykształcenie wyższe;
  6. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie w dziedzinie objętej: Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w szczególności LEADER,
  7. nie pozostaje w stosunku pracy z JST (oraz w stosunku pracy z ich jednostkami podległymi) z obszaru działania LGD „Dolina Raby” ;
  8. nie jest Członkiem Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, pracownikiem Biura LGD „Dolina Raby”
  9. nie jest pracownikiem firmy zajmującej się doradztwem z zakresu pozyskiwania dotacji z UE;
  10. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie tworzenia i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w wyborze LSR.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o umieszczenie w wykazie kandydatow

Forma i termin złożenia dokumentów
Wnioski o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 24 lutego 2017 roku osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”,  Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów lub przesłać podpisany skan elektronicznie: biuro@dolinaraby.pl

O wyborze kandydata zadecyduje Zarząd LGD.

 

Print Friendly, PDF & Email