„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Szkolenia w LGD – relacja

W dniach 13 i 20 stycznia 2020 roku LGD „Dolina Raby” zorganizowała szkolenia dla potencjalnych Wnioskodawców.

W dniu 13 stycznia 2020 roku w Gminnej Świetlicy w Trzcianie odbyło się szkolenie nt. zasad ubiegania się o wsparcie zadań w ramach projektów grantowych, które było dedykowane organizacjom pozarządowym z obszaru LGD „Dolina Raby”. Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami udzielania wsparcia, kryteriami, procedurą oceny oraz dokumentami aplikacyjnymi. Szkolenie poprzedzało planowany na pierwszy kwartał 2020 roku nabór na zadania grantowe.

 

W dniu 20 stycznia 2020 roku  w Gminnej Świetlicy w Trzcianie odbyło się szkolenie nt. zasad ubiegania się o wsparcie na projekty gospodarcze tj. podejmowanie działalności oraz rozwijanie działalności gospodarczej dedykowane osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom z obszaru LGD „Dolina Raby”. Na szkoleniu omówiono procedurę oceny, kryteria, podstawowe zasady i warunki udzielania wsparcia. Szkolenie poprzedzało ogłoszone nabory wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 które trwają od 27.01-10.02.2020 roku.

Oba szkolenia cieszyły się licznym gronem zainteresowanych.

Print Friendly, PDF & Email