„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Szkolenie z zakresu „Różnicowania…” i „Mikroprzedsiębiorstw” za nami

„Jak pozyskać środki finansowe na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej” – tak brzmiała nazwa szkolenia które odbyło się 17 września 2011 roku w Zespole Szkół w Dąbrowicy. W szkoleniu zorganizowanym przez biuro Lokalnej Grupy Działania wzięli udział rolnicy, mikroprzedsiębiorcy i osoby fizyczne z terenu LGD zainteresowane uzyskaniem dotacji z Osi 3 lub Osi 4 PROW. Podczas szkolenia przedstawiono najważniejsze kwestie i różnice związane z ubieganiem się o dotacje z Osi 3 i 4 PROW. Uczestnicy spotkania dostali starannie opracowany materiał szkoleniowy.

Przypominamy, że nabór dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie trwał od 26.09 – 7.10. 2011 roku, dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” od 27.09 – 14.10 na operacje dotyczące wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego (limit wsparcia do 500 tys. złotych na jednego beneficjenta); 17.10 – 4.11. 2011 roku na pozostałe operacje możliwe do realizacji w ramach ww. działania (limit wsparcia do 100 tys. złotych na jednego beneficjenta). Nabór w LGD dla ww. działań po akceptacji UMWM planowany jest od 17.10 – 31.10. 2011 roku.

Szkolenie prowadzili:
Marta Starmach – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/Kraków
Patryk Paszkot – Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”

{galeria}Mikro2011{/galeria}

Print Friendly, PDF & Email