Strona główna

Podejmowanie działalności gospodarczej

Pomoc na operacje jest przyznawana jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie chyba, że podejmuje działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów spożywczych lub produkcji napojów.
W okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywała działalności gospodarczej i nie została mu dotychczas udzielona pomoc na operacje w tym zakresie.

Operacja zakłada utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i utrzymanie tego miejsca pracy przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
Warunku tego nie stosuje się w przypadku osób fizycznych które podejmują we własnym imieniu działalność gospodarczą z tym, że operacja musi zakładać prowadzenie tej działalności co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Pomoc na operacje w zakresie podejmowania działalności jest przyznawana w wysokości określonej w LSR tj. 55 000,00 zł.
Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że pierwsza transza obejmuje 70% kwoty przyznanej pomocy, a druga transza obejmuje 30 % kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.

Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowo-finansowego nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy nie później niż do 31 grudnia 2022 r.
Inwestycja będzie realizowana na obszarze wiejskim objętym LSR
Miejsce zamieszkania osoby fizycznej musi być na obszarze wiejskim objętym LSR

KRYTERIA W LGD:

  • Zgodność projektu z Lokalną Strategią Rozwoju!
  • Uzyskania przynajmniej połowy sumy punktów dla danego typu operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru!

     

    Prezentacja na temat podejmowania działalności gospodarczej
    Podjęcie działalności gospodarczej