„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Umowa współpracy podpisana

W dniu 2 lutego 2011 roku w biurze LGD „Dolina Raby” w Chrostowej została podpisana umowa o wspólnej realizacji projektu współpracy pod nazwą: „Rozwój turystyki rowerowej w oparciu o szlak Żeleńskich” pomiędzy: Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” – koordynator projektu, a Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Wspólnota Królewskiej Puszczy” i Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”. Projekt ma na celu popularyzację jazdy rowerowej oraz zachowanie walorów przyrodniczych, a także propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego jako zdrowego stylu życia. Jednocześnie jest to promocja regionu, rozwój produktów turystycznych, szczególnie w zakresie turystyki aktywnej poprzez wytyczenie szlaku rowerowego pod nazwą „Szlak Żeleńskich” o łącznej długości 68,4 km na trasie Jodłownik – Niepołomice poprzez teren gminy Łapanów oraz gminy Gdów.

Dalsze informacje o losie projektu będą przekazywane na bieżąco.

Print Friendly, PDF & Email