„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Wydłużenie naboru! Ogłoszenie o naborze do projektu związanego z utworzeniem spółdzielni socjalnych

Nabór osób do projektu został wydłużony do dnia 11 lipca 2014 r.

Stowarzyszenie „Na Bursztynowym szlaku”, w związku z realizacją projektu „Spółdzielnie socjalne jako forma ochrony i promocji dziedzictwa kulinarnego obszarów LGD Gościniec 4 Żywiołów i LGD Dolina Raby” ogłasza nabór uczestników projektu. W załączeniu skrót wniosku aplikacyjnego projektu.

Preferowane będą:
1) osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.3)),
2) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.4)),
3) osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.5))
oraz posiadające wiedzę, umiejętności lub doświadczenie w zakresie produkcji i przygotowania żywności, a także wprowadzania jej do obrotu.

Osoby zainteresowane naborem, proszone są o złożenie listu motywacyjnego i życiorysu w Biurze jednej z Lokalnych Grup Działania:
a) Gościniec 4 Żywiołów, Lanckorona 473,
b) Dolina Raby, Chrostowa 1A.
Dokumenty należy składać do 27 czerwca 2014 r. przedłużenie do 11 lipca 2014 r.

 

Ogłoszenie o naborze uczestników

[wpdm_file id=152 title=”true” ]

[wpdm_file id=153 title=”true” ]

Print Friendly, PDF & Email