logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Uwaga pieniądze na biznes! Nabór wniosków w ARiMR

by admin

 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kołodziej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w terminie od dnia 26 września 2011 roku do dnia 7 października 2011 roku.

Warunki i tryb przyznawania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 139 poz. 883, z 2009 r. Nr 50 poz. 402, z 2010 r. Nr 55 poz. 335, z 2011 r. Nr 62 poz. 319).

Treść rozporządzenia dotyczącego przedmiotowego działania, dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (otwórz).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z Instrukcjami ich wypełniania (wersja PROW_312/11/01) są udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (otwórz) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. Można je również otrzymać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (OR ARiMR).

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało, zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia, nieprzyznaniem pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w OR ARiMR, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego. W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR, tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 106 i w Białymstoku, ul. Lipowa 32A.

Z chwilą złożenia wniosku o przyznanie pomocy osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w OR ARiMR, ARiMR wydaje potwierdzenie jego złożenia zawierające datę wpływu, opatrzone pieczęcią ARiMR oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy poprzez nadanie przesyłką rejestrowaną, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy, z wyjątkiem sytuacji, w której na uprzednio złożony wniosek nie przyznano pomocy. Jeżeli w danym okresie składania wniosków jeden wnioskodawca złoży więcej niż jeden wniosek, ARiMR nie przyznaje pomocy.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR dla każdego województwa, przy zastosowaniu kryteriów oceny operacji określonych w ww. rozporządzeniu, w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów. W przypadku, gdy dany wniosek o przyznanie pomocy nie zawiera danych niezbędnych do ustalenia kolejności, o której mowa powyżej, nie przyznaje się punktów.

ARiMR, ustalając kolejność przysługiwania pomocy, uwzględnia wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w OR ARiMR w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oraz wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego w tym terminie, które wpłynęły do OR ARiMR do 30 dnia od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy w danym województwie.

W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, ale wpłynęły do właściwego OR ARiMR po 30. dniu od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, pomoc przysługuje w kolejności określonej przy zastosowaniu kryteriów oceny operacji, po wnioskach o przyznanie pomocy, dla których określono kolejność zgodnie z § 19 ust. 1-7 ww. rozporządzenia.

W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu do OR ARiMR, który nie jest właściwy, a następnie ustalono dla nich kolejność przysługiwania pomocy w OR ARiMR, który nie jest właściwy, pomoc przysługuje w kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów oceny operacji, we właściwym OR ARiMR, po wnioskach o przyznanie pomocy, których kolejność ustalono zgodnie z § 19 ust. 1-7 ww. rozporządzenia.

Informacje na temat działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl – otwórz) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

Tomasz Kołodziej
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy