„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Uwaga! VIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W związku z koniecznością dokonania zmian w LSR wynikających zarówno z nowego rozporządzenia, jak i potrzeby wykorzystania środków pozostałych z 2009 r. na podstawie §19 i §20 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 15.10.2010 o godz. 15.00 w Zespole Szkół w Dąbrowicy.

Podczas Walnego Zebrania Członków przypomnimy o zasadach ubiegania się o środki dostępne w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z rozpoczęciem naboru w dniu 18 października 2010 roku.

Program  VIII Walnego Zebrania Członków LGD „Dolina Raby” w dniu 15.10.2010 r.

  1. Wybór przewodnic zącego i protokolanta zebrania.
  2. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
  3. Informacja o działalności Lokalnej Grupy Działania.
  4. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju wynikające z nowego rozporządzenia
  5. o wdrażaniu LSR, przystąpienia nowych członków oraz konieczności wykorzystania pozostałych środków z 2009 roku.
  6. Ewentualne zmiany w statucie wynikające ze zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zwiększenie kwoty limitu samodzielnego podejmowania zobowiązań przez Prezesa lub Wiceprezesa z 5 tys. zł do  8 tys. zł
  7. Uchwała o przystąpieniu do Krajowej Sieci Grup Partnerskich.
  8. Uchwała o składkach na 2011 rok.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Walne Zebranie Członków obradować będzie w drugim terminie, który następuje tego samego dnia ½ godziny później przy obecności ponad 1/3 członków.

Prosimy o niezawodne przybycie.

Zarząd

Print Friendly, PDF & Email