Strona główna

Walne Zebranie Członków- relacja

Walne Zebranie Członków- relacja

W dniu 29 czerwca 2017r. odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Dolina Raby”.

Podczas zebrania władze tj. Zarząd, Rada i Komisja Rewizyjna LGD złożyły sprawozdania ze swej działalności za rok 2016, następnie podjęto głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Radzie za 2016 rok.

W następnej kolejności  podjęto uchwałę ustalającą wysokość składek na 2017 rok, przyjęto plan pracy stowarzyszenia oraz dokonano zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, lokalnych kryteriach wyboru oraz Regulaminie Rady. Podczas posiedzenia przyjęto także raport z monitoringu strategii oraz podjęto decyzję w sprawie wystąpienia z Małopolskiej Sieci LGD i przystąpienia do Federacji LGD Małopolska.

Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za udział!