„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Walne Zebranie Członków LGD Dolina Raby

Serdecznie zapraszamy na kolejne Walne Zebranie Członków LGD Dolina Raby, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2010 r. w Zespole Szkół w Dąbrowicy o godzinie 15.30. Powodem spotkania jest m.in. projekt zmian w rozporządzeniu o wyborze LGD do realizacji LSR, który przewiduje możliwość pozyskania dodatkowych środków przez LGD, ale pod pewnymi warunkami związanymi ze stanem realizacji LSR. Jeśli chcielibyśmy pozyskać dodatkowe środki – oznacza to dla nas konieczność intensyfikacji pewnych działań.

 

Krzysztof Kwatera,
Prezes LGD


Program Walnego Zebrania Członków LGD „Dolina Raby” w dniu 29 kwietnia 2010 r. :


  1. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  2. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
  3. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju (ewentualnie nowe zasady wyboru operacji przy równej ilości punktów – zalecenie zmiany ze strony Urzędu Marszałkowskiego).
  4. Projekt zmian w rozporządzeniu o wyborze LGD do realizacji LSR (konkurs
    o dodatkowe środki i wynikająca z niego konieczność intensyfikacji działań
    w zakresie realizacji LSR).
  5. Wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.
Print Friendly, PDF & Email