logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Warunki dostępowe podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w nowym Leader:

by admin

WARUNKI DOSTĘPOWE
PODEJMOWANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM LEADER:

Aby starać się o środki z programu Leader na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej należy spełnić kilka warunków:

Beneficjentem działania może być:

Pełnoletni obywatel państwa członkowskiego UE;

Miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku rozpoczynania działalności;

Miejsce oznaczone adresem pod którym wykonuje działalność gospodarczą znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;

Osoba prawna jeżeli jej siedziba lub oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;

W przypadku spółki cywilnej warunki powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki, a numer identyfikacyjny nadany spółce.

W przypadku rozwijania działalności gospodarczej pomoc jest przyznawana jeżeli wnioskodawca prowadzi mikroprzedsiebiorstwo lub małe przedsiębiorstwo.

Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu:

Został nadany numer indentyfikacyjny z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Koszty kwalifikowane nie są współfinansowane z innych środków publicznych.

Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach a realizacja operacji i wypłata środków nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem.

Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o pomoc lub podmiot posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością co najmniej przez okres realizacji operacji oraz przez okres zobowiązania do zachowania trwałości projektu.

Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł.

Limit kwoty pomocy na jednego beneficjenta wynosi 300 000,00 zł i na jedną operację w zakresie rozwijania działalności gospodarczej 300 000,00 zł.

 W przypadku rozwijania działalności gospodarczej podmiot ten wykaże, że:

Posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować lub posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji lub posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji lub wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji.

Biznes plan zawiera przynajmniej:

Opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

Wskazanie celów pośrednich i końcowych.

Informację dotyczącą zasobów lub kwalifikacji podsiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować.

Wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy.

Planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych.

W przypadku tworzenia lub rozwijania ogólnodostępnych i niekomercyjnych inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych biznesplan nie zakłada osiągania zysków z działalności prowadzonej w ramach tych inkubatorów.

Biznesplan sporządza się na formularzu udostępnionym przez ARiMR.

Pomoc na podejmowanie działalności gospodarczej jest przyznawana jeżeli:

Podmiot ubiegający się nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie chyba że podejmuje działalność jako produkcja art. spożywczych lub produkcja napojów.

W okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na średnioroczne pełne etaty i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba dla której zostanie utworzone to miejsce pracy zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę.

Utrzymanie miejsca pracy, o którym mowa przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Warunków o zatrudnieniu  nie stosuje się w przypadku gdy o pomoc ubiega się osoba fizyczna, która podejmuje działalność we własnym imieniu, z tym, że pomoc temu podmiotowy jest przyznawana, jeżeli operacja zakłada wykonywania działalności przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

W przypadku rozwijania działalności gospodarczej operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na średnioroczne pełne etaty i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba dla której zostanie utworzone to miejsce pracy zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę.

Utrzymanie tego miejsca pracy przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej

Podmiotowi ubiegającemu się o pomoc nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej lub upłynęły co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Pomocy nie przyznaje jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem operacji sklasyfikowana jest jako:

Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,

Górnictwo i wydobywanie,

Działalność usługowa wspierająca górnictwo i wydobywanie,

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,

Wytwarzania i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,

Produkcja chemikaliów i raz wyrobów chemicznych,

Produkcja podstawowych wyrobów farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

Produkcja metali,

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep naczep oraz motocykli,

Transport lotniczy i kolejowy,

Gospodarka magazynowa.

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest przyznawana w formie premii w wysokości określonej w LSR, lecz nie wyższej niż 100 000,00 zł.

Pomoc na rozwój działalności gospodarczej jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych do których zalicza się:

Ogólne do 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych,

Zakup robót budowlanych lub usług,

Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5.Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

6.Zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą do 30 % kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o koszty ogólne,

Zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6 w tym materiałów,

Podatku od towarów i usług (VAT),

Które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu i racjonalne.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się również wartość wkładu rzeczowego i nieodpłatnej pracy.

Pomoc na rozwój działalności gospodarczej jest przyznawana w wysokości określonej w LSR lecz nie wyższej niż 70 % kosztów kwalifikowanych.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy