„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Ważna informacja techniczna dla Wnioskodawców

Szanowni Wnioskodawcy proszę pamiętać, że Wniosek o Przyznanie Pomocy wraz z wymaganiami załącznikami musi być złożony w dwóch egzemplarzach. Przy jednym egzemplarzu należy dostarczyć wniosek nagrany na płycie CD. Proszę pamiętać o wypełnieniu i dostarczeniu załącznika tj. Opis projektu LGD „Dolina Raby” na zgodność z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru wraz z wynikającymi z kryteriów załącznikami (np. umowy partnerskie, umowy przyznania dotacji). Proszę wypełniać w opisie tylko te pola kryteriów, które dotyczą. W pozostałych rubrykach należy wpisać „nie dotyczy”. Opis projektu LGD „Dolina Raby” na zgodność z LSR nie należy wpisywać jako dodatkowy załącznik do wniosku. Służy on jedynie weryfikacji w LGD i nie jest przekazywany do Urzędu Marszałkowskiego.

Wszelkie dokumenty składane w kopiach muszą zostać potwierdzone na zgodność z oryginałem w tym celu należy w dniu składania wniosku przedstawić w LGD oryginały dokumentów celem ich potwierdzenia.

Przypominamy, że aby wniosek mógł być wybrany do finansowania musi uzyskać min. 50 % punktów według lokalnych kryteriów wyboru co w przypadku rozwoju działalności gospodarczej wynosi 22 pkt. Maksymalnie uzyskać można 43 pkt.

Print Friendly, PDF & Email