„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Wsparcie dla właścicieli nieruchomości rolnych – „Agroenergia”

Trwa nabór wniosków w ramach  Programu Priorytetowego „Agroenergia” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 
  • Pomoc jest udzielana w formie dotacji lub pożyczki. Program obejmuje wsparcie na mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii lub biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne.
  • Wsparcie mogą uzyskać osoby fizyczne lub prawne będące właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadziły działalność rolniczą.
Wszelkie informacje w zakresie programu AGROENERGIA, w województwie małopolskim, można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie https://www.wfos.krakow.pl/agroenergia-2021/.
 
Informacji może udzielić także doradca ds. klimatu i środowiska ze Starostwa Powiatowego w Bochni pokój nr 221.
Projekt zintegrowany LIFE-IP EKOMALOPOOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005 realizowany przy wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.
 
Źródło: https://www.powiat.bochnia.pl/aktualnosci/wsparcie-dla-rolnikow.html
 
 
 
Print Friendly, PDF & Email