„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Dokumenty wspólne dla wszystkich wnioskodawców

Kryteria wyboru projektów_podejm. i rozwój dział. gosp.

Kryteria wyboru projektów_operacje inne dla przedsięwzięć 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 2.2.3 (JST + NGO)

Kryteria wyboru projektów_operacje inne dla przedsięwzięcia 1.2.2 (NGO)

Kryteria wyboru projektów_operacje własne

Krajowe Inteligentne Specjalizacje_wersja 3 (potrzebne do lokalnych kryteriów wyboru)

Opis projektu LGD „Dolina Raby” na zgodność z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru projektu – dołączany każdorazowo do ogłoszenia o naborze wniosków. Opis jest obowiązkowym załącznikiem do składanej przez Wnioskodawcę na konkurs dokumentacji. Załącznikami do karty opisu projektu są dokumenty potwierdzające spełnienie danego kryterium (gdzie dotyczy).

Dodatkowe zasady, określone przez LGD „Dolina Raby”, dotyczące informowania o pomocy otrzymanej z EFRROW, za pośrednictwem LGD w ramach realizacji LSR.

Legislacja krajowa dotycząca LEADER

Print Friendly, PDF & Email