logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

XII Walne Zebranie LGD „Dolina Raby”

by admin

W dniu 29 czerwca 2012 roku w sali widowiskowej Domu Kultury w Łapanowie odbyło się XII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby”.  Podczas zebrania dokonano zatwierdzenia sprawozdań merytorycznego i finansowego za 2011 rok Zarządu stowarzyszenia,  sprawozdania z działalności Rady LGD, oraz Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o udzielenie absolutorium za 2011 rok dla Zarządu i Rady LGD. Walne Zebranie Członków jednogłośnie udzieliło absolutorium w/w organom. W związku z rezygnacją jednego członka Rady dokonano wyborów uzupełniających do Rady LGD. Zgłoszono jedną kandydaturę. W wyniku przeprowadzonego głosowania nowym członkiem Rady została Pani Julia Jelonek, znana wszystkim koordynator kół gospodyń wiejskich z Gdowa. Serdecznie gratulujemy.

Prezes Zarządu dokonał prezentacji nt. stanu wykorzystania środków poszczególnych przedsięwzięć LSR. Z przedstawionej sytuacji wynika, że największą popularnością cieszy się przedsięwzięcie „Nie tylko prze telewizorem” następnie „Szlak rowerowy Doliny Raby”, „Nowoczesna firma” i „Smak Doliny Raby”. Pozostałe przedsięwzięcia są bardzo słabo wykorzystywane. W załączniku wykres poglądowy. W sytuacji kiedy zostanie złożony wniosek kwalifikujący się do przedsięwzięcia w którym środki finansowe na pokrycie tego dofinansowania będą zbyt niskie wniosek ten zostanie uznany przez Radę LGD za niezgodny ze strategią. Prosimy o tym pamiętać, planując przyszłe aplikacje w następnych naborach. Dokonano kilku zmian technicznych w Lokalnej Strategii Rozwoju i regulaminach m.in. doprecyzowano procedurę odwołania od decyzji Rady. Walne Zebranie Członków postanowiło też przesunąć środki finansowe z 2013 roku dla działania „Odnowa i rozwój wsi” na drugie półrocze bieżącego roku. Jeżeli Samorząd Województwa zatwierdzi te zmiany, jeszcze w tym roku ok. października będziemy mieć nabór dla w/w działania, alokacja środków wyniesie 450 000,00 zł.

W związku z przystąpieniem LGD do konkursu o wybór LGD w zakresie dodatkowych zadań Walne Zebranie Członków powołało Zespół Ewaluacyjny w składzie:
Krzysztof Kwatera – Przewodniczący ( Wiceprezes Polskiej Sieci LGD, Prezes LGD „Dolina Raby”)
Renata Bukowska (Prezes Małopolskiej Sieci LGD)
Patryk Paszkot (Biuro LGD DR)
Mirosław Drożdż (Rada LGD DR)
Karol Surma (przedstawiciel UG w Gdowie)
Ryszard Drożdżak (członek LGD)
Michał Paszkot (członek LGD)
którego celem będzie przygotowanie nowego zakresu przedsięwzięć celem rozszerzenia LSR.

Prezes LGD wręczył dyplomy uznania dla pań z kół gospodyń wiejskich, które wzięły udział wraz z LGD w półfinałach Małopolskiego Festiwalu Smaku. Dyplomy dla producentów zostaną przesłane pocztą. Odtworzony został również film, który dzięki staraniom biura LGD został nagrany z okazji Małopolskiego Festiwalu Smaku. Na filmie Koło Gospodyń Wiejskich w Grabiu prezentuje przyrządzanie prawdziwego rosołu.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2011 rok


Sprawozdanie z działalności Rady LGD za 2011 rok


Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2011 rok

W  Telewizji Kraków emitowany był reportaż o „Rosole Polskim”. Bohaterkami reportażu, nagranego przez redaktora Jacka Szklarka – szefa Sloow Food Polska, były członkinie KGW Grabie, które  instruowały jak ugotować tradycyjny polski rosół.

Filmik z reportażem można obejrzeć w sieci:

Smakowanie Małopolski – gotujemy Rosół Polski

Wpisał: Patryk Paszkot – Sekretarz XII WZC

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy